Verksamheten i Sverige

AstraZenecas verksamhet i Sverige spänner från forskning och tillverkning till marknadsföring.

AstraZeneca är ett av Sveriges viktigaste exportföretag med verksamhet i Göteborg och Södertälje.  Vi är ca 6 700 personer som arbetar med forskning, produktion och marknadsföring av läkemedel.

Vid vår forskningsenhet i Göteborg, som är ett av våra tre globala strategiska forskningscentra, bedrivs forskning kring hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation och autoimmunitet. Vi har även unika kompetenser i utveckling av läkemedel i sen fas, vilka i flera fall även täcker samtliga av koncernens terapiområden

En stor del av AstraZenecas produktion sker i Sverige och AstraZenecas ledande produktionsanläggning finns i Södertälje. 35 % av vårt globala försäljningsvärde kommer från läkemedel tillverkade i Södertälje.

Våra läkemedel marknadsförs i Sverige av AstraZeneca Nordic-Baltic. Huvudkontoret ligger i Södertälje, lokalkontor finns i Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen. Detta är den del av AstraZeneca som arbetar med marknadsföring och försäljning av våra läkemedel i Norden-Baltikum där vi är marknadsledande inom flera terapiområden. Verksamheten bedrivs inom områdena hjärta/kärl & metabolism, andningsvägar, inflammation & autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap, samt affärsområdet Basläkemedel. Antalet medarbetare inom AstraZeneca Nordic-Baltic är cirka 400 personer, varav cirka 170 finns i Sverige. 

AstraZenecas forskningsanläggning i Göteborg

Investeringar i Sverige (utöver löpande FoU- och produktionskostnader)

·       AstraZeneca meddelade i maj 2015 planer på att investera nästan 2,5 miljarder i en ny högteknologisk anläggning för tillverkning av biologiska läkemedel i Södertälje. Den nya anläggningen kommer fokusera på fyllning och packning av proteinläkemedel. Det förväntas att den nya enheten kommer att producera läkemedel till kliniska prövningsprogram för AstraZeneca och Medimmune från slutet av 2018. Den kommer att vara helt driftklar för att leverera kommersiella produkter 2019.

·       Inom Sweden Operations har vi gjort stora anläggningsinvesteringar de senaste åren, cirka 4,5 miljarder kronor sedan 2010 och för de kommande åren planerar vi årliga investeringar om 1-2 miljarder kronor (biologisk produktionsanläggning inte inkluderat).

·       När det gäller vår forskningsanläggning i Göteborg har vi investerat cirka 1,3 miljarder kronor i anläggningar sedan 2010 inklusive planerade investeringar för 2016.

Sedan 2010 har vi investerat cirka 1,4 miljarder kronor i åtagande genom våra samarbeten med akademin. 

AstraZencas betydelse i Sverige i siffror

40 mdr kr

   
Varuexport från Sverige

1,5 md kr 

   
Försäljning Sverige 

107 074

   
Antal registrerade svenska aktieägare

10%

   
Andel svenskt ägande (av totala antalet aktier)

 

 

SE-1690-04-17-AZ