Registerdata visar: SGLT-2-hämmare, jämfört med andra glukossänkande läkemedel, förknippas med minskad risk för prematur hjärt-kärlsjukdom och död

Resultat publicerade i The Lancet Diabetes & Endocrinology från observationsstudien CVD-REAL Nordic inkluderar över 90 000 patienter, baserad på registerdata från bland annat Sverige under åren 2012-2015, indikerar att behandling av typ 2-diabetes med SGLT-2-hämmare i klinisk praxis är associerad med minskad risk för kardiovaskulära insjuknanden, särskilt med dödlig utgång, jämfört med andra glukossänkande läkemedel, även hos patienter utan känd hjärt-kärlsjukdom.

– Detta är mycket intressanta resultat, säger Jan Eriksson, professor i diabetologi vid Uppsala universitet och medlem i den vetenskapliga kommittén för studien CVD-REAL Nordic. Tack vare våra unika förutsättningar när det gäller registerforskning i Sverige, Norge och Danmark, har vi i denna nordiska observationsstudie, mer utförligt och detaljerat än i andra länder, kunnat undersöka skillnader i risk för död i hjärtkärl-sjukdom mellan olika typer av diabetesläkemedel. Studien baseras på alla läkemedelsbehandlade patienter med typ 2-diabetes i de tre länderna, och analyserna utfördes sedan på jämförbara grupper av patienter som behandlats med olika diabetesläkemedel. Resultaten från dessa båda analyser tyder på att behandling med SGLT-2-hämmare – den nyaste läkemedelsklassen, är associerad med en minskad risk för tidig död pga hjärtkärl-sjukdom men även andra orsaker jämfört med övriga läkemedel. Vi såg också en tydlig minskning av risken för hjärtsvikt. Dessa skillnader sågs oavsett om patienterna haft tidigare känd hjärt-kärlsjukdom eller ej.

 

– Denna typ av breda observationsstudier från klinisk verklighet blir allt viktigare och dessa två publikationer med nordiska data, kan ses som ett exempel på det ökade intresset för observationsstudier som värdefullt komplement, till randomiserade, kontrollerade, kliniska studier. En fördel med observationsstudier är att det går att studera en bredare grupp av patienter än vad som är möjligt i kontrollerade studier. Det är intressant att se hur konsekventa resultaten är mellan de tre nordiska länderna och likheterna med resultat från kliniska studier, tillägger professor Kåre Birkeland vid Universitetet i Oslo, huvudförfattare till publikationen i Lancet Diabetes & Endocrinology.

Resultaten från studien CVD-REAL Nordic, baserad på registerdata från Sverige, Norge och Danmark, presenterades för första gången på den amerikanska diabeteskongressen, ADA (American Diabetes Association), den 11 juni och denna analys publiceras nu i sin helhet online i Lancet Diabetes & Endocrinology (1). Analysen omfattar 91 320 patienter som hade fått en nyinsättning av ett glukossänkande läkemedel under perioden 2012-2015 varav 75 procent inte har någon tidigare känd hjärt-kärlsjukdom.

Resultaten visar att SGLT-2-hämmare var associerade med en 47 procent minskad risk för dödsfall av kardiovaskulära orsaker (HR=0,53, 95% KI 0,40-0,71, p<0,001), en 49 procent minskad risk för dödsfall oavsett orsak (HR=0,51, 95% Kl 0,45-0,58, p<0,001) samt en 30 procent minskad risk för sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt (HR=0,70, 95% KI 0,61-0,81, p<0,001) jämfört med andra glukossänkande läkemedel (1).

För det sammansatta effektmåttet MACE (kardiovaskulär död, icke-fatal hjärtinfarkt, icke-fatal stroke) observerades en 22 procent lägre risk för gruppen som fick en SGLT-2-hämmar (HR=0,78, 95% KI 0,69-0,87, p<0,001), samtidigt som de enskilda riskerna för icke-fatal hjärtinfarkt och stroke inte var associerade med en skillnad mellan jämförelsegrupperna (1).

Resultaten ovan ligger i linje med två tidigare stora kliniska studier (2, 3).

Efter en sk propensity score matchning för att få jämförbara grupper analyserades 22 830 patienter som startat behandling med en SGLT-2-hämmare och 68 490 som fått ett annat glukossänkande läkemedel. Mediantiden för behandling var 0,9 år, vilket motsvarar totalt drygt 80 000 patientår. Dapagliflozin (Forxiga) stod för 94 procent, empagliflozin för fem procent och canagliflozin för en procent av exponeringstiden (1).

Den aktuella analysen från CVD-REAL Nordic genomfördes med hjälp av avidentifierade patientdata från Sverige, Norge och Danmark. Forskare vid Uppsala universitet, Karolinska Institutet och Capio S:t Görans sjukhus samarbetar med AstraZeneca kring studien CVD-REAL Nordic utifrån ett svenskt perspektiv (1).

Om CVD-REAL & CVD-REAL Nordic

CVD-REAL är den första stora internationella observationsstudien i sitt slag och som i dagsläget omfattar sex länder och drygt 1 300 000 patienter. En första analys avseende data från alla sex länder publicerades i maj 2017 (5). Förutom patientdata från Sverige, Norge och Danmark omfattar CVD-REAL patientdata från Storbritannien, Tyskland och USA. Syftet med studien är primärt att utvärdera risken för hjärt-kärlsjukdom, sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt, respektive dödsfall oavsett orsak, hos patienter med typ 2-diabetes som behandlas med en nyare grupp av diabetesläkemedel, så kallade SGLT-2-hämmare.

CVD-REAL Nordic är namnet på den nordiska delen av studien som, tack vare den goda tillgången på registerdata i Norden, kan ge en mer detaljerad och komplett bild än den första breda analysen för samtliga sex länder (4). CVD-REAL Nordic omfattar i dagsläget över

90 000 patienter, varav 75 procent inte har någon tidigare känd hjärt-kärlsjukdom (1).

CVD-REAL Nordic är en omfattande studie, där analyserna är baserade på en robust statistisk metod (s.k. propensity score matchning). Det kan inte uteslutas att det i observationella studier som denna kan förekomma icke kända och eventuellt resultat-påverkande faktorer. 

 

Högre prioritet för SGLT-2-hämmare i nya riktlinjerna

I slutet av maj publicerade Socialstyrelsen nya uppdaterade riktlinjer för diabetesvård och rekommenderar att nyare typer av glukossänkande läkemedlen som bland annat SGLT-2-hämmare bör användas i större utsträckning vid behandling av typ 2-diabetes. Dessa ges nu en högre rekommendationsgrad jämfört med de tidigare riktlinjerna. En orsak till detta är att det på senare tid publicerats flera studier som visat på att flera av dessa glukossänkande läkemedel har en särskilt gynnsam effekt hos patienter med typ 2-diabetes och etablerad kardiovaskulär sjukdom (5).

 

Om diabetes

Cirka 415 miljoner vuxna individer över hela världen har diabetes och antalet beräknas öka till 642 miljoner fram till år 2040 (1 av 10 vuxna) (6). Antalet patienter i Sverige som behandlas för typ 2-diabetes ökar och har nyligen rapporterats omfatta 4,4 procent av befolkningen (7). Personer med typ 2-diabetes har två till tre gånger högre risk för att få hjärtsvikt och löper ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke, och cirka 50 procent av dödsfallen hos personer med typ 2-diabetes orsakas av hjärt-kärlsjukdom (8, 9, 10).

Om SGLT-2-hämmare

Idag finns tre godkända SGLT-2-hämmare i Sverige: dapagliflozin, empagliflozin och canagliflozin. SGLT-2 är det viktigaste transportproteinet för natriumglukos i njurarna och genom att selektivt hämma dess aktivitet ökas utsöndringen av glukos från kroppen.

 

CVD-REAL Nordic ingår i DapaCare, ett omfattande studieprogram

CVD-REAL ingår i det omfattande studieprogrammet DapaCare som studerar hjärt- och kärlsjukdom kopplat till typ 2-diabetes.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden – andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com eller följ oss på twitter. Https:/twitter.com/AstraZenecaSE.

 

Kontaktperson

Petra Eurenius, kommunikationschef AstraZeneca Nordic-Baltic, petra.eurenius@astrazeneca.com, mobil 0709-18 65 62

www.astrazeneca.se

Referenser

1. Birkeland KI et al. Cardiovascular mortality and morbidity in patients with type 2 diabetes following initiation of sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors versus other glucose-lowering drugs (CVD-REAL Nordic): a multinational observational analysis. Lancet Diabetes Endocrinol 2017; published online Aug 3, http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(17)30258-9/fulltext

2. Zinman B et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes.N Engl J Med 2015; 373:2117-2128

3. Neal B et al, for the CANVAS Program Collaborative Group. Canagliflozin and cardiovascular and renal events in type 2 diabetes. N Engl J Med 2017; published online June 12

4. Kosiborod M et al, on behalf of the CVD-REAL Investigators and Study Group. Lower risk of heart failure and death in patients initiated on SGLT-2 inhibitors versus other glucose-lowering drugs: the CVD-REAL Study. Circulation 2017; 136: 249–59, http://circ.ahajournals.org/content/early/2017/05/16/CIRCULATIONAHA.117.029190

5. Socialstyrelsen, 29 maj 2017, Nationella riktlinjer för diabetesvård – Stöd för styrning och ledning, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-5-31, nyhet, Nya effektivare läkemedel rekommenderas för personer med diabetes

6. International Diabetes Federation. Facts and Figures. Accessed 15 March 2017http://www.idf.org/WDD15-guide/facts-and-figures.html

7. Norhammar A et al. Incidence, prevalence and mortality of type 2 diabetes requiring glucose lowering treatment, and associated risks of cardiovascular complications: a nationwide study in Sweden, 2006-2013. Diabetologia, 2016. 59(8): p. 1692-701.

8. Nwaneri C et al. Mortality in type 2 diabetes mellitus: magnitude of the evidence from a systematic review and meta-analysis. The British Journal of Diabetes & Vascular Disease. 2013;13(4):192-207

9. Morrish NJ et al. Mortality and causes of death in the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes. Diabetologia. 2001;44 Suppl 2:S14-21.

10.World Heart Federation. Diabetes as a risk factor for cardiovascular disease. Available from:http://www.world-heart-federation.org/cardiovascular-health/cardiovascular-disease-risk-factors/diabetes/

tags

  • Hjärta Kärl