Nordisk registerstudie på ADA: Behandling av typ 2-diabetes med SGLT-2-hämmare, jämfört med andra glukossänkande läkemedel, förknippas med en minskad risk för förtida död och hjärtsvikt

Resultat från den nordiska delen av observationsstudien CVD-REAL, baserad på registerdata från bland annat Sverige under åren 2012-2015, presenterades vid den amerikanska diabeteskongressen, ADA, den 11 juni. Resultaten visar att behandling av typ 2-diabetes med SGLT2-hämmare i klinisk verklighet är associerad med en signifikant minskad risk för kardiovaskulära insjuknanden, särskilt med dödlig utgång, jämfört med andra glukossänkande läkemedel, även hos patienter utan känd hjärt-kärlsjukdom.

– Detta är mycket intressanta resultat, säger Jan Eriksson, professor diabetologi vid Uppsala universitet och medlem i den vetenskapliga kommittén för den nordiska delen av CVD-REAL. Tack vare våra unika förutsättningar när det gäller registerforskning i Sverige, Norge och Danmark, har man nu i en observationsstudie kunnat undersöka skillnader i dödsfall av kardiovaskulära orsaker kopplat till olika typer av diabetesläkemedel. Studien baseras på alla läkemedelsbehandlade patienter med typ 2-diabetes, men analyserna utfördes på jämförbara grupper av patienter som behandlats med antingen SGLT2-hämmare - den nyaste läkemedelsklassen, eller med andra diabetesläkemedel. Dessa resultat tyder på att behandling med SGLT2-hämmare är associerad till en minskad risk för  tidig död, pga hjärtkärl-sjukdom men även andra orsaker. Man såg också en minskning av risken för hjärtsvikt. Dessa skillnader sågs oavsett om patienterna haft tidigare känd hjärt-kärlsjukdom eller ej.

Nordiska data från observationsstudien CVD-REAL presenterades vid den amerikanska diabeteskongressen, ADA (American Diabetes Association), den 11 juni. Analysen baseras på registerdata från Sverige, Norge och Danmark under åren 2012-2015. Resultaten visar att SGLT-2-hämmare var associerade med en 47 procent minskad risk för dödsfall av kardiovaskulära orsaker (HR=0,53, 95% KI 0,40-0,71, p<0,001), en 49 procent minskad risk för dödsfall oavsett orsak (HR=0,51, 95% Kl 0,45-0,58, p<0,001) samt en 30 procent minskad risk för sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt (HR=0,70, 95% KI 0,61-0,81, p<0,001) (1).  

För det sammansatta effektmåttet MACE (kardiovaskulär död, icke-fatal hjärtinfarkt, icke-fatal stroke) observerades en 22 procent lägre risk för SGLT-2-hämmargruppen (HR=0,78, 95% KI 0,69-0,87 p<0,001), samtidigt som de enskilda riskerna för icke-fatal hjärtinfarkt och stroke inte var associerade med en skillnad mellan jämförelsegrupperna (1).

Resultaten ovan ligger i linje med en tidigare stor klinisk studie (2).

 

Den nordiska analysen från CVD-REAL omfattar 91 320 patienter som hade fått en ny-insättning av ett glukossänkande läkemedel under perioden 2012-2015. Efter sk propensity score matching för att få jämförbara grupper analyserades 22 830 patienter som startat behandling med SGLT-2-hämmare och 68 490 med ett annat glukossänkande läkemedel. Mediantiden för behandling var 0,9 år, vilket motsvarar totalt drygt 80 000 patientår. Dapagliflozin) stod för 94 procent, empagliflozin för fem procent och canagliflozin för en procent av exponeringstiden.
Analysen genomfördes med hjälp av avidentifierade patientdata från Sverige, Norge och Danmark. (1).

Om CVD-REAL

CVD-REAL är en internationell observationsstudie som i dagsläget omfattar sex länder (Danmark, Norge, Sverige, Storbritannien, Tyskland och USA). Syftet med studien är primärt att utvärdera risken för hjärt-kärlsjukdom, sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt, respektive dödsfall oavsett orsak, hos patienter med typ 2-diabetes som behandlas med en grupp av diabetesläkemedel, så kallade SGLT-2-hämmare. CVD-REAL är den första stora internationella observationsstudien i sitt slag och omfattar över 300 000 patienter, varav 87 procent inte har någon tidigare känd hjärt-kärlsjukdom.

Analyserna från den globala CVD-REAL studien är validerade av en oberoende akademisk enhet  för statistik vid St. Luke's Mid America Heart Institute, Kansas City, USA. Även om CVD-REAL är en omfattande studie, där analyserna är baserade på en robust statistisk metod (s.k. propensity score matchning), så är det en observationsstudie vilket innebär att man  inte kan utesluta  eventuella  icke kända resultat-påverkande faktorer. Insamling av ytterligare observationella data pågår och framtida analyser kommer att inkludera data från ytterligare länder.

 

Forskare vid Uppsala universitet, Karolinska Institutet och Capio S:t Görans sjukhus samarbetar med AstraZeneca kring CVD-REAL utifrån ett svenskt perspektiv.

 

Högre prioritet för SGLT-2-hämmare i nya riktlinjerna

I slutet av maj publicerade Socialstyrelsen nya uppdaterade riktlinjer för diabetesvård och där rekommenderas nu att de modernare glukossänkande läkemedlen som bland annat SGLT-2-hämmare bör användas i större utsträckning vid behandling av typ 2-diabetes. Dessa ges nu en högre rekommendationsgrad jämfört med de tidigare riktlinjerna. En orsak till detta är att det på senare tid publicerats flera studier som visat på att flera av dessa glukossänkande läkemedel har en särskilt gynnsam effekt hos patienter med typ 2-diabetes och etablerad kardiovaskulär sjukdom (3).

 

Om diabetes

Cirka 415 miljoner vuxna individer över hela världen har diabetes och antalet beräknas öka till 642 miljoner fram till år 2040 (1 av 10 vuxna) (4). Antalet patienter i Sverige som behandlas för typ 2-diabetes ökar och har nyligen rapporterats omfatta 4,4 procent av befolkningen (5). Personer med typ 2-diabetes har två till tre gånger högre risk för att få hjärtsvikt och löper ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke, och cirka 50 procent av dödsfallen hos personer med typ 2-diabetes orsakas av hjärt-kärlsjukdom (6, 7, 8).

 

Om SGLT-2 hämmare

Idag finns tre godkända SGLT2-hämmare i Sverige: dapagliflozin, empagliflozin och canagliflozin. SGLT-2 är det viktigaste transportproteinet för natriumglukos i njurarna och genom att selektivt hämma dess aktivitet ökas utsöndringen av glukos från kroppen. Förutom att sänka blodsockret kan behandling leda till viktminskning och kan ha en gynnsam effekt på blodtrycket. SGLT2-hämmare är godkända för behandling av vuxna med typ 2-diabetes för att förbättra glykemisk kontroll och ingår i högkostnadsskyddet om det ges som tillägg till behandling med metformin. 

 

CVD-REAL ingår i DapaCare, ett omfattande studieprogram

CVD-REAL ingår i det omfattande studieprogrammet DapaCare som bland annat studerar hjärt- och kärlsjukdom kopplat till typ 2-diabetes.

 

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden - andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com eller följ oss på twitter. Https:/twitter.com/AstraZenecaSE.

 

Kontaktperson

Petra Eurenius, kommunikationschef AstraZeneca Nordic-Baltic, petra.eurenius@astrazeneca.com, mobil 0709-18 65 62

www.astrazeneca.se

Referenser

1. Birkeland K et al. SGLT2i Is Associated with Lower Risk of Mortality and Heart Failure Compared with Other Glucose-Lowering Drugs: A Three-Country Analysis, ADA June 11 General Poster Session, http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/4297/presentation/44401

2. Zinman B et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes.N Engl J Med 2015; 373:2117-2128

3. Socialstyrelsen, 29 maj 2017, Nationella riktlinjer för diabetesvård – Stöd för styrning och ledning, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-5-31, nyhet, Nya effektivare läkemedel rekommenderas för personer med diabetes

4. International Diabetes Federation. Facts and Figures. Accessed 15 March 2017http://www.idf.org/WDD15-guide/facts-and-figures.html

5. Norhammar A et al. Incidence, prevalence and mortality of type 2 diabetes requiring glucose lowering treatment, and associated risks of cardiovascular complications: a nationwide study in Sweden, 2006-2013. Diabetologia, 2016. 59(8): p. 1692-701.

6. Nwaneri C et al. Mortality in type 2 diabetes mellitus: magnitude of the evidence from a systematic review and meta-analysis. The British Journal of Diabetes & Vascular Disease. 2013;13(4):192-207

7. Morrish NJ et al. Mortality and causes of death in the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes. Diabetologia. 2001;44 Suppl 2:S14-21.

8.World Heart Federation. Diabetes as a risk factor for cardiovascular disease. Available from:http://www.world-heart-federation.org/cardiovascular-health/cardiovascular-disease-risk-factors/diabetes/

 

 

tags

  • Hjärta Kärl