Stora skillnader i vården av typ-2 diabetes i Danmark, Norge och Sverige enligt ny studie som presenteras på EASD

Studien visar att det är stora skillnader i hur man behandlar patienter med typ 2-diabetes i dessa tre nordiska länder under åren 2005 till 2015. Efter inledande monoterapi med metformin får cirka 60 procent av typ 2-diabetes patienterna i Sverige äldre glukossänkande läkemedel (insulin eller sulfonylurea) jämfört med 30 procent av patienterna i Norge och Danmark där det i större grad används nyare glukossänkande läkemedel (DPP-4i, SGLT-2i och GLP1-RA) för att intensifiera behandlingen (1,2).

De stora skillnaderna mellan länderna vad gäller insulinbehandling är konstant under observationsperioden. Under 2015 behandlades 25 procent av de svenska patienterna med insulin, jämfört med 10 procent av patienterna i Danmark och Norge, trots att insulinbehandling är förknippad med viktökning och risk för hypoglykemi (1,3).

Vidare visar studien att man i Danmark intensifierar den glukossänkande behandlingen tidigare när patienten har lägre blodglukosvärden, jämfört med Sverige och Norge. Blodglukosnivåerna bibehålls på en lägre nivå över tid i Danmark jämfört med i Sverige och Norge. Patienterna hade en liknande sjukdomsprofil i alla tre länderna (1).

– Det är överraskande med skillnader i förskrivning och behandlingsresultat mellan länderna. Det är positivt att primärvården når så goda resultat i Danmark vilket sannolikt beror på att man använder nyare glukossänkande läkemedel säger Frederik Perssonläkare och forskare vid Steno Diabetes Center, Gentofte, Danmark.

Olika riktlinjer – olika behandling och resultat

Trots liknande infrastruktur vad gäller vård och behandlingsmål för typ 2-diabetes i de tre skandinaviska länderna, visar resultat från studien Nordic DISCOVERatt det finns stora skillnader mellan länderna i behandlingsstrategi och -resultat av typ 2-diabetes. Förklaringen kan ligga i olika behandlingsrekommendationer och målrelaterade incentiv i de olika länderna (4,5,6,7,8).

Studien visar även att genomsnittsvärden för glukos och kardiovaskulär riskbehandling har stagnerat i Sverige och Norge de senaste 10 åren, men att Danmark fortfarande upplever en långsam förbättring (2).

- I Sverige ligger vi långt efter Danmark och Norge i användandet av välstuderade, nyare glukossänkande läkemedel. I Sverige används insulin mer, men de svenska patienternas glukosvärden är inte lägre. Vad det betyder för patienterna i slutändan vet vi inte ännu, men ett högt blodsocker är en riskfaktor för att utveckla diabetesrelaterade komplikationer och kardiovaskulär sjukdom, säger Michael Alvarsson, docent och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Mer om studien Nordic DISCOVER

Syftet med observationsstudien, Nordic DISCOVER, var att beskriva och jämföra vården av patienter med typ 2-diabetes i primärvården i Danmark, Norge och Sverige med hjälp av patientdata från elektroniska journaler.

Totalt omfattar studien 41 918 registrerade patienter med typ 2-diabetes mellan åren 1995-2015 från de tre länderna. Merparten av patienter kom från Sverige (68 procent) och från Danmark och Norge 16 procent vardera. Patientdata extraherades från 60 primärvårdskliniker från tre länderna, Danmark (15 st), Norge (15 st) och Sverige (30 st). Data omfattade alla patienter med en diagnos av typ 2-diabetes och/eller som hade fått något glukossänkande läkemedel. Patienter med typ-1 diabetes eller graviditetsdiabetes ingick inte i studien.

På EASD presenteras resultat från Nordic DISCOVER i en posterpresentation av Frederik Persson 13 september kl. 12 och en oral presentation av Kåre Birkeland 14 september kl. 14.30.

Nordic DISCOVER-studien har genomförts av AstraZeneca i samarbete med forskare bland annat vid Oslo Universitet, Norge,Steno Diabetes Center, Gentofte, Danmark, Odense Universitet i Danmarkoch Karolinska Institutet i Solna, Stockholm.

 

För mer information kontakta:

Petra Eurenius, Kommunikationschef AstraZeneca, petra.eurenius@astrazeneca.com, 0709 186562

Michael Alvarsson, docent och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, michael.alvarsson@karolinska.se, 0734 07 23 40

Frederik Persson,läkare och forskare, Steno Diabetes Center, Gentofte, Danmark frip@steno.dk

+45 275 12622

 

Referenser

1. Persson et al, EASD Congress 2016 (Poster presentation, Number 314, 13 Sept, 12:00 PM), Munich, Germany, HbA1c and second line glucose lowering drug initiation in Denmark, Norway and Sweden: an observational study comparing T2DM management in primary care: http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/primary-care-management-of-type-2-diabetes-mellitus-in-denmark-norway-and-sweden-a-long-term-observational-study

2. Birkeland et al, EASD Congress 2016 (Oral presentation, Number 119, 14 Sept 02:30 PM), Munich, Germany, Primary care management of type 2 diabetes patients in Denmark, Norway and Sweden
- a long term observational study: http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/hba1c-and-second-line-glucose-lowering-drug-initiation-in-denmark-norway-and-sweden-an-observational-study-comparing-type-2-diabetes-mellitus-management-in-primary-care

3. Nationella Diabetesregistret, årsrapport 2014 https://www.ndr.nu/#/arsrapport

4. Socialstyrelsen, Sverige: http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerfordiabetesvard

5. Läkemedelsverkets Behandlingsriktlinjer (2010): https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Diabetes/

6. Sundhetsstyrelsen, Danmark: https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sygdom-og-behandling/kronisk-sygdom/diabetes

7. Dansk Endokrinologisk Selskab: http://www.endocrinology.dk/index.php/des2/nyheder/551-reviderede-guidelines-for-farmakologisk-behandling-af-type-2-diabetes-mellitus

8. Riktlinjer Norge: https://helsedirektoratet.no/diabetes(under revision, väntas vara klara 16/9)

Approval SE1007436.011 09/16

tags

  • Diabetes