Fördubblade sjukdomskostnader i Sverige för typ 2-diabetes under åren 2006 – 2014. Följdsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt kostar allt mer

Sjukdomskostnaderna för behandling av patienter med typ 2-diabetes fördubblades i Sverige mellan åren 2006 och 2014 samtidigt som kostnaderna för diabetesläkemedel genomgående under perioden endast representerar fyra procent. Det visar resultat från den svenska studien DAISY som presenteras på den europeiska diabeteskonferensen EASD i München, den 13 september. Studien är en nationell så kallad cost-of-illness-studie och är den första i sitt slag som har beräknat de samlade sjukdomskostnaderna för typ 2-diabetes i Sverige under åren 2006-2014 (1).

Den totala kostnaden för behandling av patienter med typ 2-diabetes i Sverige fördubblades under perioden 2006 till 2014, från 5,5 miljarder SEK år 2006 till cirka 11,6 miljarder SEK år 2014, främst till följd av ett ökat antal patienter med typ 2-diabetes och behandling av följdsjukdomar.

Antalet patienter i Sverige som behandlas för typ 2-diabetes ökar och har nyligen rapporterats omfatta 4,4 procent av befolkningen (2), och ökning i förekomst kan innebära ökade kostnader för sjukvården. Över 80 procent av dessa har också övervikt och/eller fetma som bidrar till högt blodsocker, blodfettsrubbningar och högt blodtryck (3).

- Diabetes är ett globalt hälsoekonomiskt problem som belastar sjukvården och samhället i en allt större omfattning. Det är därför oerhört viktigt att arbeta aktivt med tidig diagnos, förebyggande åtgärder som kost och motion samt effektiv behandling och uppföljning för att förebygga komplikationer och för tidig död till följd av diabetes, säger David Nathanson överläkare på Södersjukhuset och medförfattare till studien.

Fler att behandla och ökade kostnader för sluten- och öppenvård

Läkemedel för att behandla diabetes stod endast för en liten del (4procent) av de totala kostnaderna. Denna andel förblev stabil under studieperioden (1). Antalet patienter med typ 2-diabetes som behandlades med glukossänkande läkemedel under studieperioden ökade med 77,8 procent (2006: n=206 183 och 2014: n=366 492). Medelåldern för dessa patienter 2014 var 67 år och 43 procent var kvinnor.

- Resultat från denna studie visar att läkemedel för att behandla diabetes står för en liten del av de totala sjukdomskostnaderna för behandling av patienter med typ 2-diabetes. Trots att vi har en mycket bra diabetesvård i Sverige idag når bara drygt hälften behandlingsmålet för sitt långtidsblodsocker vilket på sikt kan medföra ökad risk för komplikationer och följdsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Det vi ser i denna studie är att det är sjukhusbehandlingen av komplikationer som driver kostnaderna, säger Almina Kalkan hälsoekonom på AstraZeneca, som arbetat med studien.

DAISY-studien visar att de ökade sjukdomskostnaderna för behandling av patienter med typ 2-diabetes under perioden 2006-2014 främst berodde på ökade kostnader för sluten- och öppenvård.

Mer om studien

DAISY-studien inkluderar alla patienter med typ 2-diabetes behandlade med blodglukossänkande mediciner under åren 2006-2014 i Sverige och har till syfte att beskriva sjukdomsprevalens, patientens sjukdomsbelastning, risker för komplikationer och behandlingsverklighet (2). Cost-of-illness-studien som nu presenteras är en del av DAISY för att utvärdera de totala sjukdomskostnaderna för behandling av patienter med typ 2-diabetes under åren 2006-2014, och orsaker till eventuella förändringar i kostnader under denna period. Patientdata till studien hämtades från de nationella läkemedels-, sjukhus- och dödsorsaks-registren (1).

In- och utskrivning vid sjukvårdsvistelse och öppenvårdsbesök extraherades årligen från det nationella patientregistret med hjälp av diagnos- (ICD) och patientklassificeringskoder (DRG, diagnosrelaterade grupper). En beräkning av de samlade kostnaderna för läkemedel och konsumtion av vård genomfördes där 2014 års prisnivå och växelkurs användes (1 euro = 9,10 SEK).

DAISY-studien har genomförts av AstraZeneca i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet, Södersjukhuset, Stockholm och Uppsala universitet, Uppsala.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl/metabolism, andningsvägar/inflammation/autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com eller följ oss på twitter. Https:/twitter.com/AstraZenecaSE.

 

Kontaktpersoner:

Petra Eurenius, Kommunikationschef AstraZeneca Nordic-Baltic, petra.eurenius@astrazeneca.com Mobil 0709 186562

David Nathanson, Överläkare Södersjukhuset, David.Nathanson@ki.se, Mobil 0705 589046

 

Referenser:

1. Doubled healthcare costs of type 2 diabetes mellitus during 2006-2014: a nationwide cost-of-illness study in Sweden. EASD 2016, Abstract #68. http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/doubled-healthcare-costs-of-type-2-diabetes-mellitus-during-years-2006-2014-a-nationwide-cost-of-illness-study-in-sweden

2. Norhammar A et al, Incidence, prevalence and mortality of type 2 diabetes requiring glucose lowering treatment, and associated risks of cardiovascular complications: a nationwide study in Sweden, 2006-2013. Diabetologia, 2016. 59(8): p. 1692-701.

3. Gudbjörnsdottir S et al, Swedish National Diabetes Register Annual report 2013. 2014, Centre of Registers, Västra Götaland.

 

Approval ID 1007420.011 09/16

tags

  • Diabetes