AstraZeneca PLC’s resultatrapport för första kvartalet 2016

 Ekonomisk sammanfattning

 

MUSD

Ändring i %

 

 

i fasta valutakurser1

Utfall

Totala intäkter2

6 115

5

1

 

 

 

 

Rörelseresultat för kärnverksamheten 3

1 593

(8)

(12)

Vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS)

$0,95

(7)

(12)

 

 

 

 

Redovisat rörelseresultat

1 038

17

11

Redovisad vinst per aktie

$0,51

26

17

·   De totala intäkterna ökade med 5%, drivet av en väsentlig ökning av intäkter från externa samarbeten

·   FoU-kostnader för kärnverksamheten ökade med 15% jämfört med Q1 2015, bland annat på grund av nyligen gjorda förvärv; FoU-kostnaderna för kärnverksamheten minskade dock jämfört med Q4 2015

·   Försäljnings- och administrationskostnaderna för kärnverksamheten sjönk med 6% och motsvarade  35% av de totala intäkterna (Q1 2015: 39%)

·       Vinsten per aktie för kärnverksamheten minskade med 7%, vilket avspeglar en betydande minskning i övriga rörelseintäkter

·   Det redovisade rörelseresultatet ökade med 17% till 1 038 MUSD. Rapporterad vinst per aktie (EPS) ökade med  26% till 0,51USD.

·         Oförändrad prognos för helåret 2016 i fasta valutakurser

Affärsverksamheten i sammandrag

Tillväxtplattformarna ökade med 6%, motsvarar nu 56% av de totala intäkterna:

1.     Andningsvägarna: +2%. Tillväxt för Pulmicort och nyligen förvärvade läkemedel uppvägdes av en minskad försäljning av Symbicort

2.     Brilinta/Brilique: +46%. Fortsatta lovande framsteg; godkännande i EU för långsiktig behandling ett år efter tidigare hjärtinfarkt (MI)

3.     Diabetes: +23%. Stark säljtillväxt inkluderar en ökning på +65% på tillväxtmarknaderna.

Global tillväxt för Farxiga/Forxiga på 128%

4.     Tillväxtmarknader: +6%. God säljtillväxt i Kina på +11%; avmattning i övriga regioner

5.     Japan: -7%, vilket speglar lageruttag inför de obligatoriska prissänkningarna vartannat år som träder i kraft från april 2016

6.     Ny onkologi: Bidrog med 99 MUSD. Fin utveckling för lanseringen av Tagrisso på nyckelmarknader

Uppnå ledarskap inom forskningen: Framsteg sedan föregående resultatrapport

Myndighetsgodkännanden

·         Bevespi Aerosphere (tidigare PT003) – KOL (USA)

·         Zurampic – gikt (EU)

·         Brilique – tidigare hjärtinfarkt (EU)

·         Tagrisso – lungcancer (JAPAN)

Övriga viktiga utvecklingar

·         Genombrottsstatus:

o    durvalumab – urinvägscancer (USA)

·         Särläkemedelsstatus:

o    acalabrutinib – blodcancer (EU)

o    MEDI551 – neuromyelitis optica (USA)

·         Snabbfilsstatus:

o    MEDI8852 – influensa som kräver sjukhusvård (USA)

Vidareutveckling av vår strategi

·       Ett tydligare fokus på huvudterapiområdena, ytterligare investeringar inom onkologi

·       Samarbeten inom de möjlighetdrivna terapiområden ska accelereras

·       Effektivisering av verksamheten för att stötta skarpare fokusering och minska försäljnings- och administrationskostnaderna för kärnverksamheten

·       Stärka vår förmåga att leverera våra strategiska ambitioner

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterade resultatet:

”Vi levererade ett resultat för första kvartalet i nivå med våra förväntningar, där tillväxten för totala intäkter underbyggs av resultaten för tillväxtplattformarna. Jag är särskilt nöjd över resultaten i Kina, där vi fortsatte att leverera en tvåsiffrig försäljningstillväxt, samt över framstegen för våra lanseringar inom ny onkologi.

”Vi gjorde starka framsteg när det gäller vår utvecklingsportfölj i sen fas med myndighetsgodkännanden för Bevespi Aerosphere i USA mot KOL, Brilique i EU för långsiktig behandling ett år efter tidigare hjärtinfarkt (MI) samt Tagrisso i Japan mot lungcancer. När vi blickar framåt förväntar vi oss ett ökat nyhetsflöde för hela portföljen, inklusive ett antal myndighetsbeslut och övergripande resultat, i synnerhet inom onkologi.

”Samtidigt som vi fortsätter att göra goda framsteg med våra prioriteringar och vår portfölj växer snabbare än förväntat, skärper vi vårt strategiska fokus på våra huvudterapiområden, intensifierar våra satsningar inom onkologi och accelererar möjligheten för samarbete inom våra möjlighetsdrivna terapiområden. Vi vidareutvecklar också vår strategi genom att öka effektiviteten i hela organisationen.”

Vidareutveckling av vår strategi genom tydligare fokus

AstraZeneca fortsätter att göra betydande framsteg för att uppnå målet 45 miljarder USD i totala intäkter år 2023. Företaget har ökat produktiviteten i forskningsportföljen, byggt upp ledarskap inom terapiområdena, utvecklat tillväxtplattformarna och förändrat AstraZenecas kultur. Företaget utvecklas snabbt med ett växande antal specialistvårdsläkemedel särskilt inom onkologi.

I linje med strategin att leverera nytta för patienter och värde för aktieägarna tillkännager företaget idag ett skärpt fokus på huvudterapiområdena för att öka produktiviteten inom hela organisationen. Det kommer bli tuffare prioriteringar, för att frigöra ytterligare investeringar inom onkologi. I tillägg till detta kommer företaget att fortsätta att jobba med partners inom möjlighetsdrivna delar av portföljen som infektion, neurovetenskap och inflammatoriska sjukdomar som ligger utanför området andningsvägar.

Detta fokus kommer ytterligare att effektivisera AstraZenecas verksamhet, i synnerhet på den kommersiella sidan och inom tillverkning. Detta kommer, tillsammans med en allmän press på ökad effektivitet, att leda till en avsevärd minskning i försäljnings- och administrationskostnaderna för kärnverksamheten under räkenskapsåren 2016 och 2017.

Förändringarna kommer att förbättra den operativa effektiviteten och förväntas, när detta har implementerats vid utgången av räkenskapsåret 2017, att generera årliga resultatförbättringar på cirka 1,1 miljarder USD1i, vilket primärt kommer att återspeglas inom försäljnings- och administrationskostnaderna för kärnverksamheten. Företaget förväntar sig att dessa förändringar kommer att medföra upp till 1,5 miljarder USD1 i omstruktureringskostnader av engångskaraktär, varav merparten kommer att utgöras av kontanta kostnader. De slutliga kostnadsuppskattningarna för omstruktureringsprogram, besparingar och påverkan på medarbetare kommer att bli föremål för överläggningar.

Prognos för 2016

Alla prognoser för 2016 är oförändrade och redovisas i fasta valutakurser (CER).

Totala intäkter

En låg till medelhög ensiffrig procentuell nedgång

Vinst per aktie för kärnverksamheten

En låg till medelhög ensiffrig procentuell nedgång

Ovanstående prognos innefattar effekterna från transaktionerna med Acerta Pharma B.V. (Acerta Pharma) och ZS Pharma, Inc. (ZS Pharma) som tillkännagavs i rapporten för helåret 2015. Prognosen bygger också på antagandet om förlorad exklusivitet för Crestor i USA från maj 2016.

Intäkterna från externa samarbeten förväntas öka jämfört med helåret 2015, inklusive ett allt större inslag av återkommande intäkter från tidigare avtal. Detta går i linje med företagets långsiktiga affärsmodell som innefattar externa samarbeten som en del i portföljstyrningsstrategin.

Aktiviteter från externa samarbeten, ett resultat av en ökad FoU-produktivitet samt fokus på tre huvudsakliga terapiområden, avser specifika strategiska risk- och vinstdelningssamarbeten. De breddar, accelererar och maximerar utvecklings- och marknadsföringspotentialen för ett antal av företagets läkemedel. Initiala intäkter och intäkter baserade på vissa på förhand bestämda milstolpar inkluderas tillsammans med säljrelaterade intäkter från externa samarbeten i företagets resultatrapport i form av intäkter från externa samarbeten

FoU-kostnader för kärnverksamheten förväntas ligga på en liknande nivå som för helåret 2015. Företaget är inriktat på att avsevärt minska försäljnings- och administrationskostnaderna för kärnverksamheten under helåret 2016 jämfört med föregående år. Dessa åtgärder baseras på fasta valutakurser.

Valutakurseffekter helåret 2016

Baserat på genomsnittliga valutakurser under kvartalet och företagets publicerade valutakurskänslighet förväntas en negativ påverkan på helåret på cirka 2% från valutarörlighet på de totala intäkterna. En liknande påverkan förväntas avseende vinsten per aktie för kärnverksamheten sett till helåret. Ytterligare detaljer om valutakänsligheter framgår av Operating and Financial Review i det fullständiga pressmeddelandet på engelska.

Forskningsportföljen: kommande större nyheter

Innovation är avgörande för att kunna tillgodose stora medicinska behov och är och de är centrala för företagets tillväxtstrategi. Vårt fokus på forskning och utveckling är utformat att ge starka resultat för forskningsportföljen:

Andra kvartalet 2016

·         benralizumab – allvarlig astma: Övergripande resultat

·         saxagliptin/dapagliflozin – diabetes typ 2: Ansökan om registrering (USA)

·         ZS-9 – hyperkalemi: Myndighetsbeslut (USA)

·         Lynparza – magsäckscancer: Övergripande resultat

Andra halvåret 2016

·         Bevespi Aerosphere – KOL : registreringsansökan (EU)

·         benralizumab – allvarlig astma: Ansökan om registrering (USA, EU)

·         Brilinta/Brilique – perifer artärsjukdom (PAD): Övergripande resultat

·         saxagliptin/dapagliflozin: Myndighetsbeslut (EU)

·         roxadustat – anemi: Rullande inlämning av ansökan om registrering (Kina)

·         Lynparza – bröstcancer: Övergripande resultat

·         Lynparza – äggstockscancer (andra linjens behandling): Övergripande resultat

·         cediranib – äggstockscancer: Myndighetsbeslut (EU)
selumetinib – lungcancer: Övergripande resultat

·         durvalumab – cancer i huvud och hals (HAWK): Övergripande resultat

·         acalabrutinib – blodcancer: Övergripande resultat, Ansökan om registrering (USA)

·         CAZ AVI – allvarliga infektioner: Myndighetsbeslut (EU)

Första halvåret 2017

·         brodalumab – psoriasis: Myndighetsbeslut

·         Brilinta/Brilique – perifer artärsjukdom (PAD): Ansökan om registrering

·         ZS-9: Myndighetsbeslut (EU)

·         Lynparza – magsäckscancer: Ansökan om registrering

·         Lynparza – bröstcancer: Ansökan om registrering

·         Lynparza – äggstockscancer (andra linjens behandling): Ansökan om registrering

·         Lynparza – äggstockscancer (första linjens behandling): Övergripande resultat

·         selumetinib – lungcancer: Ansökan om registrering

·         durvalumab – cancer i huvud och hals (HAWK): Ansökan om registrering

·         durvalumab – lungcancer (PACIFIC) Övergripande resultat

·         durva + treme – lungcancer (MYSTIC, ARCTIC): Övergripande resultat

·         durva + treme – cancer i huvud och hals (CONDOR): Övergripande resultat

Den fullständiga rapporten på engelska finns här

Noter

1.     Samtliga tillväxttal och prognoser anges i fasta valutakurser (CER) om inte annat anges.

2.     Totala intäkter definieras som produktförsäljning och intäkter från externa samarbeten.

3.     Se ”Operating and Financial Review” i det fullständiga pressmeddelandet på engelska för en definition av ekonomisk information för kärnverksamheten och en avstämning mellan kärnverksamheten och redovisad ekonomisk information.

Resultatet som anges i denna rapport omfattar tremånadersperioden till 31 mars 2016 (kvartalet) jämfört med tremånadersperioden till 31 mars 2015 (jämförande kvartal).

Presentation av resultaten

En telefonkonferens för investerare och analytiker, anordnat av ledningen, börjar kl 13.00 idag. Detaljer fås via www.astrazeneca.com/investors.

Rapporteringskalender

Företaget kommer att publicera resultaten för det första halvåret den 28 juli 2016.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: andningsvägar/inflammation/autoimmunitet (RIA), hjärta/kärl/metabolism (CVMD) och cancer men också områdena infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer information, se www.astrazeneca.com

Kontakter

 

Neil Burrows

UK/Global

+44 7842 350541

Vanessa Rhodes

 

UK/Global

+44 7880 400690

Karen Birmingham

UK/Global

+44 7818 524012

Jacob Lund

 

Sweden

+46 8 553 260 20

Abigail Bozarth

US

+1 302 885 2677

  Förfrågningar Investor Relations

 

UK

 

 

Thomas Kudsk Larsen

 

 

+44 7818 524185

Eugenia Litz

 RIA

 

+44 7884 735627

Nick Stone

 CVMD

 

+44 7717 618834

Craig Marks

 Finance

+44 7881 615764

Christer Gruvris

 Consensus Forecasts

+44 7827 836825

  US

 

 

Lindsey Trickett

Oncology, ING

+1 240 543 7970

Mitch Chan

Oncology

+1 240 477 3771

Dial / Toll-Free

 

+1 866 381 7277

Förkortningar: RIA – Andningsvägar, inflammation och autoimmunitet, CVMD – Hjärt-/kärlsjukdomar och metabola sjukdomar,  ING – Infektion, neurovetenskap och mag/tarmsjukdoma

tags

  • Corporate