AstraZeneca PLC’s resultatrapport för helåret och fjärde kvartalet 2015

torsdag, 4 februari 2016

Utvecklingen i sammandrag

• Vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) ökade med 7% under året och med 22% under fjärde kvartalet 2015.
• Totala intäkter ökade med 1% under året, med en ökning av bruttomarginalen för produktförsäljning med 1 procentenhet.
• Ökad försäljning och högre bruttomarginal stöttade fortsatta investeringar i FoU. FoU-kostnaderna för kärnverksamheten ökade med 21% under året, vilket speglar investeringarna i forskningsportföljen.
• Försäljnings- och administrationskostnaderna för kärnverksamheten minskade med 2% under året (fjärde kvartalet 2015: minskning med 11%).
• Redovisad vinst per aktie under året ökade med 137% och uppgick till 0,63 USD för Q4 2015 (Q4 2014: förlust per aktie med 0,25 USD)
• Utdelning för andra halvåret på 1,90 USD per aktie, vilket innebär att utdelningen för helåret blir 2,80 USD. Styrelsen bekräftar den progressiva utdelningspolicyn.
• Prognosen i fasta valutakurser för helåret 2016: Låg till medelhög ensiffrig procentuell minskning i totala intäkter och en låg till medelhög ensiffrig procentuell nedgång i vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) vilket speglar utspädningseffekterna av nyligen genomförda transaktioner.

Affärsverksamheten i sammandrag för helåret 2015 

Tillväxtplattformarna växte med 11% under året och svarade för 57% av de totala intäkterna. "Ny onkologi" ingår för första gången som tillväxtplattform, vilket speglar dess långsiktiga betydelse för Bolagets framtida tillväxt:

1. Andningsvägar: +7%, innan förvärvet av Takedas verksamhet inom Andningsvägar slutförts
2. Brilinta/Brilique: +44%, stöttat av en nyligen utökad förskrivningsinformation i USA och ett positivt utlåtande från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s rådgivande kommitté (CHMP)
3. Diabetes: +26%, inklusive +76% på tillväxtmarknaderna. Global tillväxt för Farxiga/Forxiga på 137%
4. Tillväxtmarknader: +12%, inklusive Kina och Latinamerika som båda växte med 15%
5. Japan: +4%, inklusive +8% under fjärde kvartalet 2015
6. Ny onkologi: Bidrog med 119 MUSD, bestående av Lynparza, Iressa (USA) och Tagrisso

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:
"Vi stärkte vår forskningsportfölj och levererade ett starkt finansiellt resultat under 2015 samtidigt som vi påbörjade nästa fas av vår strategiska resa. Tillväxtplattformarna levererade en ökning med 11% i produktförsäljning, vilket, tillsammans med ökningen med 7% i vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS), visade den underliggande styrkan i vår verksamhet. Vår innovationskultur fortsatte att driva på FoU-produktivitet, med sex myndighetsgodkännanden under året. Denna gynnsamma utveckling kommer att fortsätta under 2016 då vi räknar med sex registeringsansökningar och ungefär tio övergripande resultat från stora kliniska studier. Vi stärkte den strategiska betydelsen av Onkologi, genom att leverera nästa generations behandlingar till patienter, som till exempel Tagrisso inom lungcancer och Lynparza inom äggstockscancer, samt en lovande forskningsportfölj inom immunonkologi. Vid sidan av dessa organiska framsteg har vi också fortsatt att investera i våra huvudterapiområden genom viktiga avtal med Acerta Pharma, ZS Pharma och Takeda.

När vi står inför övergångsperioden då patentet för Crestor löper ut i USA känner vi oss trygga i att vårt disciplinerade sätt att leverera resultat i linje med vår strategi, kombinerat med effekterna av fokuserade investeringar och nya produktlanseringar, gör att vi kommer att återgå till hållbar tillväxt i enlighet med våra mål."

Prognos för 2016
Samtliga prognoser redovisas i fasta valutakurser (CER)1.

Totala intäkter En låg till medelhög ensiffrig procentuell minskning
Vinst per aktie för kärnverksamheten En låg till medelhög ensiffrig procentuell minskning

Prognosen ovan inkluderar utspädningseffekter från transaktionerna med Acerta Pharma och ZS Pharma, vilka tillkännagavs 2015.

Prognosen förutsätter också förlorad marknadsexklusivitet för Crestor i USA från maj 2016. Intäkter från samarbetsavtal och licensieringar förväntas bli högre än helåret 2015, inklusive en ökande del av återkommande intäkter från tidigare avtal. Detta är i linje med bolagets långsiktiga affärsmodell.

FoU-kostnaderna för kärnverksamheten beräknas hamna på liknande nivå som under helåret 2015. Bolaget är också inriktat på att väsentligt minska försäljnings- och administrationskostnaderna för kärnverksamheten under helåret 2016. Dessa mått baseras på fasta valutakurser.

Valutakurseffekter
Viktiga handelsvalutor har varit fortsatt svaga gentemot USD. Baserad på genomsnittliga valutakurser i januari 2016 och Bolagets publicerade valutakänslighet, kan negativa valutakurseffekter motsvarande ca 3% förväntas på totala intäkter och vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) under 2016. Ytterligare information om valutakänslighet återfinns i Operating and Financial Review.

Forskningsportfölj: Kommande större nyheter
Innovationer är avgörande för att kunna möta ej tillgodosedda medicinska behov och de är centrala för Bolagets tillväxtstrategi. Inriktningen på forskning och utveckling inom AstraZeneca förväntas leda till ett produktivt år för forskningsportföljen, framför allt inom Onkologi.

Första halvåret 2016
Zurampic: Myndighetsbeslut (EU)
PT003 - KOL: Myndighetsbeslut (USA)
benralizumab - allvarlig astma: Övergripande resultat

Brilinta/Brilique - stroke: Övergripande resultat, ansökan om registrering
saxagliptin/dapaglifozin - typ 2-diabetes: Ansökan om registrering (USA)
ZS-9: Myndighetsbeslut (USA)

Tagrisso: Myndighetsbeslut (Japan)
tremelimumab - mesoteliom: Övergripande resultatLynparza - magcancer: Övergripande resultat

Andra halvåret 2016
benralizumab - allvarlig astma: Ansökan om registrering (USA, EU)

Brilinta/Brilique - perifer arteriell sjukdom: Övergripande resultat
saxagliptin/dapaglifozin: Myndighetsbeslut (EU)
roxadustat - anemi: Rullande ansökan om registrering (Kina)

Lynparza - äggstockscancer: Övergripande resultat
Lynparza - bröstcancer: Övergripande resultat
tremelimumab - mesoteliom: Ansökan om registrering
cediranib - äggstockscancer: Myndighetsbeslut (EU)
durvalumab - huvud- och nackcancer: Övergripande resultat
acalabrutinib - blodcancer: Övergripande resultat, Ansökan om registrering (US)
selumetinib - lungcancer: Övergripande resultat

CAZ AVI - allvarliga infektioner: Myndighetsbeslut (EU)

Noter
1. Samtliga tillväxttal och prognoser redovisas i fasta valutakurser (CER) om inte annat anges.
2. Totala intäkter definieras som produktförsäljning och intäkter från externa samarbeten.
3. Se ”Operating and Financial Review” i det fullständiga pressmeddelandet på engelska för en definition av ekonomisk information för kärnverksamheten och en avstämning mellan kärnverksamheten och redovisad ekonomisk information.
4. Eftersom resultatet för fjärde kvartalet 2014 speglade en redovisad rörelseförlust på 349 MUSD och en redovisad förlust per aktie på USD 0,25 är en procentuell jämförelse med redovisat resultat under fjärde kvartalet 2015 inte meningsfull.

Resultatet som redovisas i detta tillkännagivande omfattar tolvmånadersperioden och tremånadersperioden fram till den 31 december 2015 (året respektive kvartalet) jämfört med tolvmånadersperioden och tremånadersperioden fram till den 31 december 2014 (föregående helår respektive motsvarande kvartalet föregående år).

Den fullständiga rapporten på engelska finns här

Presentation av resultat

En presentation och åtföljande live webcast för investerare och analytiker anordnas av ledningen med början kl. 13.00 (12.00 GMT) i dag. Närmare information återfinns på www.astrazeneca.com/investors
Rapportkalender
Bolaget kommer att publicera delårsrapporten för första kvartalet den 29 april 2016.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområdena andningsvägar/inflammation/autoimmunitet (RIA), hjärta/kärl/metabolism (CVMD) och cancer men också områdena infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com

Contacts at AstraZeneca

Media Enquiries

Esra Erkal-Paler UK/Global +44 20 7604 8030
Neil Burrows UK/Global +44 20 7604 8032
Vanessa Rhodesm UK/Global +44 20 7604 8037
Karen Birmingham UK/Global +44 20 7604 8120
Jacob Lund Sweden +46 8 553 260 20
Michele Meixell US +1 302 885 2677

Investor Enquiries
UK
Thomas Kudsk Larsen +44 7818 524185
Eugenia Litz RIA +44 7884 735627
Nick Stone CVMD +44 7717 618834
Craig Marks Finance +44 7881 615764
Christer Gruvris Consensus Forecasts +44 7827 836825

US
Lindsey Trickett Oncology, ING +1 240 543 7970
Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771
Toll-Free +1 866 381 7277

Key: RIA - Respiratory, Inflammation & Autoimmunity, CVMD - Cardiovascular & Metabolic Disease,
ING - Infection, Neuroscience & Gastrointestinal

tags

  • Corporate