Svenska Lungcancerstudiegruppen (SLUSG) och AstraZeneca delar ut stipendium

Fredag, 8 maj 2015

Idag tilldelas Leg.läk. Professor Rolf Lewensohn, verksam vid Karolinska Institutet och Överläkare vid Onkologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, SLUSG-stipendiet 2015. Stipendiet har instiftats av Svenska Lungcancerstudiegruppen (SLUSG) och AstraZeneca och uppmärksammar personer som bidrar med betydande insatser inom lungcancerområdet. Rolf Lewensohn har genomfört många värdefulla studier inom tidig utveckling av nya cancerläkemedel och strålterapi av framför allt lungcancer. Stipendiet möjliggör nu fortsatt forskning inom lungcancer-området kopplat till molekylärbiologi.

Stipendiet, som i år utdelas för sjunde året i rad av Svenska Lungcancerstudiegruppen, SLUSG, syftar till att uppmärksamma personer som gör extraordinära insatser inom ett av våra svåraste sjukdomsområden, lungcancer. Stipendiaten utses av styrelsen i Svenska lungcancerstudiegruppens insamlingsstiftelse. Stipendiesumman är 75 000 kronor och är instiftad för att möjliggöra framtida insatser till fördel för svenska lungcancerpatienter.

Årets stipendiat Rolf Lewensohn är Professor i onkologi vid Karolinska Institutet, överläkare vid Karolinska Sjukhusets onkologiska klinik och leder en forskargrupp med cirka 20 medarbetare på institutionen för onkologi-patologi. Han är drivande i att etablera ”personalized cancer medicine” vid Karolinska Institutet och studerar bl a hur kemoterapi och strålbehandling orsakar skador i tumörcellernas DNA och nedströms signalering.

Av motiveringen till SLUSG-stipendiet 2014 framgår att:

Rolf Lewensohn har tilldelats Svenska Lungcancerstudiegruppens stipendium som ett stöd till fortsatta studier rörande lungcancer. Han har genomfört många värdefulla studier inom tidig utveckling av nya cancerläkemedel och strålterapi av framför allt lungcancer och även starkt bidragit till kunskaper om värdet av och risker med stereotaktisk strålbehandling vid lungcancer och därmed bidragit till att denna behandlingsform ökat kraftigt till stor nytta för många patienter. Han har också arbetat för större och bättre biobanker, en mycket betydelsefull faktor för fortsatta molekylärbiologiska studier och som utgör grunden för studier kring individualiserad behandling. Det är med stora förväntningar om fortsatt värdefullt arbete för lungcancerpatienternas bästa, som Rolf tilldelas 2015 års lungcancerstipendium.

- Att bli tilldelad årets SLUSG-stipendium är mycket hedrande. Jag uppfattar det som ett uttryck bland Sveriges lungcancer läkare att uppmärksamhet bör fästas vid lungcancerforskning som har sitt ursprung i Sverige och som i sin karaktär innebär att svenska upptäckter och nya behandlingsmetoder särskilt vid lungcancer är viktiga att vidareutveckla kliniskt med Sverige som ledande part, kommenterar Rolf Lewensohn.

Svenska Lungcancerstudiegruppen är sedan 23 år tillbaka en fristående sammanslutning av kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor inom lungcancerområdet.

- Rolf Lewensohn gör en mycket viktig insats för lungcancerforskningen i Sverige. Hans arbete kring individualiserad cancerbehandling känns speciellt spännande inför framtiden. Det känns därför roligt och mycket välförtjänt att Rolf tilldelas årets SLUSG-stipendium som ett stöd för fortsatt arbete bland annat inom detta viktiga område, säger Gunnar Wagenius, sekreterare i Svenska Lungcancerstudiegruppens insamlingsstiftelse och överläkare vid Radiumhemmet, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetsjukhuset Solna.

SLUSG-stipendiet 2015 delas ut i samband med SLUSGs årsmöte fredagen den 8 maj i Sigtuna.

Om SLUSG, Svenska lungcancerstudiegruppen

SLUSG bildades 1992. SLUSG är en sammanslutning av läkare, som arbetar kliniskt med lungcancer, framför allt onkologer, lungläkare och thorax¬kirurger. Gruppens årliga möte fokuserar på lägesrapporter kring pågående kliniska studier, presentation av förslag till nya studier och föredrag inom lungcancer. Flera pågående kliniska behandlingsstudier i Sverige har diskuterats och accepterats vid SLUSG-möten.

SLUSG verkar för att:

  • Förbättra överlevnaden vid lungcancer genom bättre behandling.
  • Snabbare och bättre utredningar av patienter med misstänkt lungcancer, bland annat genom att göra stadieindelning mer korrekt och arbeta på att göra histopatologisk klassificering mer optimal genom att söka tillämpa nya molekylärbiologiska metoder.
  • Förbättra registreringen av patienter med lungcancer.
  • Förbättra omhändertagande och rehabilitering av patienter med lungcancer.

Fakta om lungcancer

Omkring 3 700 personer får diagnosen lungcancer årligen i Sverige. De allra flesta är mycket sjuka när diagnosen ställs. Lungcancer är den cancerform som skördar flest liv i Sverige – mer än 3 000 personer avlider årligen till följd av lungcancer. Icke småcellig lungcancer är den vanligaste typen av lungcancer. Den andra huvudtypen benämns småcellig lungcancer.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

För mer information:

Rolf Lewensohn, Leg.läk. Professor vid Karolinska Institutet och Överläkare vid Onkologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, tel 070-729 31 88, e-post Rolf.Lewensohn@ki.se

Gunnar Wagenius, sekreterare i Svenska Lungcancerstudiegruppens insamlingsstiftelse,
tel 070-624 15 53, e-post Gunnar.Wagenius@karolinska.se

Petra Eurenius, Kommunikationschef, AstraZeneca Nordic-Baltic, tel 08-553 513 96,
tel 0709-186 562, e-post petra.eurenius@astrazeneca.com

tags

  • Corporate
  • Cancer