Moventig in i högkostnadsskyddet

måndag, 28 september 2015

Tandvårds- och läkeförmånsnämnden har beslutat att AstraZenecas läkemedel Moventig® (naloxegol) nu ingår i läkemedelsförmånen endast för patienter med opioidorsakad förstoppning med otillräckligt behandlingssvar på laxermedel [1]. Det innebär att subvention ges i enlighet med läkemedlets godkända indikation [2].

Opioider (såsom morfin, oxikodon, fentanyl, tramadol, kodein med flera) är vanliga och nödvändiga behandlingsalternativ vid måttlig till svår kronisk cancer- och icke-cancerrelaterad smärta. Den vanligast förekommande biverkningen vid behandling med opioider är förstoppning [3, 4].

Naloxegol fungerar som en perifert verkande my-opioidreceptorantagonist i magtarmkanalen. Substansen har mycket svårt att korsa blodhjärnbarriären, vilket innebär att naloxegol kan minska de förstoppande effekterna av opioder utan att påverka den opioidmedierade smärtlindrande effekten på centrala nervsystemet [2].

Tabletterna tillverkas av Astra Zenecas anläggning i Södertälje och distribueras därifrån till alla marknader i världen där läkemedlet saluförs.

Kontaktpersoner

Petra Eurenius, kommunikationschef, AstraZeneca Nordic-Baltic
Mobil: + 46 70 918 65 62
Anette Moesgaard, nordisk medicinsk rådgivare, AstraZeneca Nordic-Baltic
Mobil: +45 24 67 71 93

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.
För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

Referenser:
1. TLV. Pris- och beslutsdatabasen. http://www.tlv.se/beslut/sok/beslut-lakemedel/ Information om Moventig hämtad 2015-09-28
2. FASS. Bipacksedel: Moventig tablett 12.5 mg http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20131008000076 och 25 mg http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20131008000106. Information senast hämtad 2015-09-24
3. Pappagallo M. Incidence, prevalence, and management of opioid bowel dysfunction. Am J Surg 2001; 182:11S–8.
4. McNicol E, Horowicz-Mehler N, Fisk RA, et al. Management of opioid side effects in cancer-related and chronic noncancer pain: A systematic review. J Pain 2003;4:231–56.

tags

  • Mage