Insatser för svensk kardiolgi uppmärksammas:

Torsdag, 23 april 2015

Berglind Libungans får 2015 års stipendium inom akuta koronara syndrom utlyst av Svenska Kardiologföreningen och AstraZeneca

Idag tilldelas Berglind Libungans, verksam vid enheten för kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg ett forskningsstipendium på 120 000 kr. Berglind Libungans forskning fokuserar på behandling av akut koronart syndrom hos äldre patienter över 80 år och projektet förväntas ge värdefull ny information som kan leda till en bättre förståelse av sjukdomsmekanismer och behandlingsmöjligheter hos äldre patienter med akut hjärtinfarkt.

Stipendiet har instiftats av Svenska Kardiologföreningen. För femte året i rad har Svenska Kardiologföreningen utsett en mottagare. Syftet är att stimulera klinisk forskning inom området akut omhändertagande och uppföljning av patienter med akuta koronara syndrom.

- Berglind Libungans forskning fokuserar på behandling av akut koronart syndrom hos äldre. Hon kommer att studera nyttan och riskerna med invasiv behandling vid icke ST-höjningsinfarkt hos patienter över 80 år. Det är ett viktigt forskningsområde då andelen äldre med akut koronart syndrom ökar och valet av behandling ofta påverkas av patientens övriga sjuklighet. Berglind Libungans forskningsresultat kommer att bidra till en ökad kunskap inom området, säger Christina Christersson, vetenskaplig sekreterare i Svenska Kardiologföreningen och överläkare vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

- Den äldre patientgruppen är snabbt växande inom sjukvården. Hur de skall behandlas är ofta ett kliniskt dilemma då denna patientgrupp är dåligt studerad och såväl kvaliteten som kvantiteten av underliggande vetenskapliga bevis är begränsad. Forskning har visat att äldre patienter får mindre behandling både vad gäller invasiv och medicinsk behandling vid akut krankärlssjukdom. Att äldre patienter i lägre grad får evidensbaserad behandling kan sannolikt förklaras att man värderar att risken ofta överväger nyttan för denna patientgrupp, även om detta inte är verifierat i studier. Vi är oerhört tacksamma att Svenska Kardiologföreningen och AstraZeneca uppmärksammar och stödjer vår kliniska forskning, som handlar om äldre patienter (>80 år) med akut kranskärlssjukdom, säger Berglind Libungans, verksam vid enheten för kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Stipendiet delas ut i samband med Svenska Kardiologföreningens årsmöte i Örebro, den 23 april 2015.

Svenska Cardiologföreningen

Föreningen utgör en sammanslutning av svenska kardiologer, andra kardiologiintresserade svenska läkare och vetenskapsmän, blivande läkare samt företrädare för kardiologi närstående verksamheter. Föreningen fungerar som Svenska Läkarsällskapets sektion för kardiologi och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund. Föreningens ändamål är att främja den svenska kardiologins utveckling.

Kort om hjärt-kärlsjukdom i Sverige

Hjärt-kärlsjukdomar såsom hjärtinfarkt och stroke orsakas vanligen av åderförkalkning. Trots stora framsteg i prevention och behandling av dessa tillstånd utgör hjärt-kärlsjukdomar fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

För mer information

Christina Christersson, vetenskaplig sekreterare, Svenska Kardiologföreningen, e-post christina.christersson@ucr.uu.se

Petra Eurenius, Kommunikationschef, AstraZeneca Nordic-Baltic, tel 08-553 513 96, mobil 0709-186 562, e-post petra.eurenius@astrazeneca.com

744625.011 04.2015/SE

tags

  • Corporate
  • Hjärta Kärl