Världsdiabetesdagen 14 november: Många svenskar med typ-2 diabetes får inte tillgång till nya diabetesläkemedel

onsdag, 12 november 2014

Sverige har hamnat på efterkälken när det gäller användning av nya diabetesläkemedel och ligger exempelvis långt efter grannarna Finland och Danmark 1. En omfattande undersökning med över 2 000 svenskar med typ 2-diabetes visar dessutom att användningen av nya diabetesläkemedel varierar starkt beroende på var i Sverige man bor 2. Kunskapen kring olika tillgängliga diabetesbehandlingar är samtidigt låg bland svenskar med diabetes 2.

Den 14 november uppmärksammas Världsdiabetesdagen runt om i världen för att sätta fokus på en av vår tids största folksjukdomar. Typ 2-diabetes fortsätter att öka i världen och enbart i Sverige lever omkring 365 000 personer med sjukdomen 3. Över 80 procent av dessa har övervikt och/eller fetma 4 som bidrar till högt blodsocker, blodfettsrubbningar och högt blodtryck. Idag når bara drygt hälften behandlingsmålet för sitt långtidsblodsocker vilket kan medföra ökad risk för komplikationer och följdsjukdomar 4 som hjärtinfarkt och stroke. Varje dag dör i Sverige fem personer som en direkt följd av sin diabetessjukdom 5. Det behövs därför större satsningar på diabetesvården både av mänskliga och samhällsekonomiska skäl.

”Antalet personer med diabetes typ-2 ökar stadigt både i Sverige och världen och behovet av effektiv sjukvård och behandling på området är stort. Det behövs även bättre kunskap om hur kost, motion och medicin kan förebygga följdsjukdomar. Säkrad tillgång till effektiva läkemedel och hjälpmedel som i sin tur kan bidra till en mer individualiserad behandling är grundläggande faktorer för en framgångsrik och jämlik diabetsvård”, säger Fredrik Löndahl, förbundsordförande i Svenska Diabetesförbundet.

Sverige i botten gällande användning av nya diabetesläkemedel

En europeisk jämförelse visar att Sverige inte använder nyare läkemedel i lika stor utsträckning som andra likvärdiga länder i Europa1. Istället prioriterar Socialstyrelsen äldre och billigare läkemedel 3. Många av dessa är effektiva på att sänka blodsockret men kan samtidigt bidra till biverkningar som för lågt blodsocker (hypoglykemi) och viktuppgång, vilket inte bara påverkar de drabbades livskvalitet men är även kostsamt för samhället. Sverige hamnar på 17:e plats inom Europa när det gäller att erbjuda patienter nya diabetesläkemedel och sist om man enbart tittar på de europeiska höginkomständerna 1. Våra grannländer Finland och Danmark ligger betydligt högre upp, på andra respektive sjunde plats.

Låg kunskap om diabetes och tillgängliga behandlingar

En undersökning som genomförts bland drygt 2 000 av Svenska Diabetesförbundets medlemmar pekar på stora kunskapsluckor hos personer med typ 2-diabetes2. Mer än hälften (56 %) av de tillfrågade känner inte till eller är osäkra på vad det finns för befintliga behandlingsalternativ. Samtidigt anger hela 40 % att de aldrig har fått utbildning om sin sjukdom och siffran är ännu högre för de nydiagnostiserade 2.

Regionala skillnader i förskrivning av nya diabetesläkemedel

Undersökningen bekräftar också att användning av nya diabetesläkemedel jämfört med övrig behandling varierar mellan de sex studerade regionerna i Sverige2. Med nya läkemedel avses dem som godkänts under de senare åren, t.ex. SGLT-2-hämmare, DPP4-hämmare och GLP1-analoger. Störst användning av nyare läkemedel är det i Skåne samt Västra Götaland och även Uppsala ligger signifikant högre jämfört med resten av landet. Däremot har Östergötland signifikant lägre förskrivning av de nya de nya behandlingsalternativen.

Om Världsdiabetesdagen

Initiativet till att introducera en världsdiabetesdag togs av International Diabetes Federation, IDF, och World Health Organisation, WHO, år 1991. År 2007 antog FN en resolution där diabetes lyftes som ett hot mot den globala hälsan. Det är den första icke smittsamma sjukdom som får denna status. Drygt 312 miljoner personer i världen uppskattas ha typ 2-diabetes, och antalet ökar6. Omkring 35 miljoner har typ 1-diabetes6.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.
För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

För mer information:

Petra Eurenius, kommunikationschef, AstraZeneca Nordic-Baltic, 070-918 65 62

Referenser:
1. Skillnader i användning av innovativa läkemedel. En internationell jämförande studie. Hämtad i nov 2014 via: http://www.lif.se/Publik%20webb/Sidinnehall/Publik_Dokument/Opticom%20LIF%20-%20Skillnader%20i%20anv%C3%A4ndning%20av%20innovativa%20l%C3%A4kemedel%20-%20Slutgiltig%20rapport.pdf
2. Undersökningen ”Att leva med typ 2-diabetes” genomförd på uppdrag av Diabetesförbundet och AstraZeneca. Inhämtas på förfrågan.
3. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvården (preliminär version) 2014.
4. Nationella Diabetesregistret (NDR). Årsrapport 2013 års resultat.
5. Blå boken, Nationella diabetesteamet. 2014
6. World Health Organization. Diabetes fact sheet. Hämtad i nov 2014 via: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/