AstraZeneca PLC - Sammanfattning av delårsrapport för tredje kvartalet och nio månader 2014

orsdag, 6 november 2014

Intäkterna under tredje kvartalet uppgick till 6 542 MUSD, en ökning med 5 % i fasta valutakurser (CER), det tredje kvartalet i följd med intäktstillväxt, med starkt bidrag från tillväxtplattformarna som pådrivande faktor. Intäkterna under niomånadersperioden ökade med 4 % (Q3 2013: 6 250 MUSD).

Rörelseresultatet för kärnverksamheten minskade med 9 % till 1 770 MUSD.

Vinsten per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) minskade under tredje kvartalet med 8 % till 1,05 USD. Vinsten per aktie för kärnverksamheten minskade under niomånadersperioden med 3 %.

Redovisat rörelseresultat under tredje kvartalet minskade med 63 % till 541 MUSD till följd av flera justeringar av finansiella mått för kärnverksamheten jämfört med tredje kvartalet 2013. I dessa ingår effekterna av återföringen av nedskrivningen avseende olaparib, som gjordes under tredje kvartalet 2013. Liksom för andra företag i branschen, nödvändiggjorde de slutliga bestämmelserna avseende avgifter för receptbelagda läkemedel i USA (US Branded Prescription Drug fee) attytterligare en årskostnad belastades detta kvartal. Slutligen inkluderade justeringarna avseende kärnverksamheten under kvartalet också avskrivningen relaterad till förvärvet av BMS andel av det globala diabetessamarbetet.

Betydande framsteg gjordes mot att uppnå ledarskap inom forskning inom centrala terapiområden.

 • Xigduo XR (dapagliflozin och metformin med fördröjd frisättning): Godkännandet från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA av tabletter som tas en gång om dagen.
 • Lynparza (olaparib): Positivt utlåtande från CHMP avseende platinumkänslig recidiverad BRCA-muterad serös äggstockscancer.
 • Movantik/Moventig (naloxegol): Godkännande från FDA och positivt utlåtande från CHMP avseende opioid-inducerad förstoppning (OIC).
 • CAZ-AVI (ceftazidim-avibactam): Positiva resultat från fas III avseende intra-abdominella infektioner.
 • Lesinurad: Resultat från fas III tillkännagivna som en kombinationsbehandling av symptomatisk gikt (symptomatic gout)

AstraZeneca höjer sin prognos för intäkter och vinst per aktie för kärnverksamheten för helåret 2014.

 • För intäkterna förväntas nu en låg ensiffrig ökning i fasta valutakurser, vilket är en ökning jämfört med vår tidigare prognos om att intäkterna skulle ligga i nivå med 2013 i fasta valutakurser.
 • Prognosen utgår från att generiskt Nexium inte lanseras i USA under 2014.
 • Mot bakgrund av detta ökar AstraZeneca investeringarna i sina tillväxtplattformar och den växande forskningsportföljen. Vinsten per aktie för kärnverksamheten under 2014 förväntas nu minska med ca 10 % i fasta valutakurser. Detta är bättre än i tidigare prognoser. Dessutom förväntas vinsten per aktie för kärnverksamheten vid faktiska valutakurser påverkas negativt av valutakurseffekter med ca 5 % under antagande om bibehållna aktuella valutakurser.

Avyttring av Myalept (metreleptin) till Aegerion förstärker fokus på strategiska prioriteringar och möjliggör omfördelning av resurser.

Den strategiska verksamhetssamordningen med Almirall har slutförts framgångsrikt, vilket tillför långsiktigt värde till AstraZenecas verksamhet avseende andningsvägar, en viktig tillväxtplattform.


Investor Day för institutionella placerare och analytiker kommer att äga rum den 18 november 2014.

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:
"Jag är nöjd att rapportera vårt tredje kvartal i följd med intäktstillväxt, med våra tillväxtplattformar som pådrivande faktor. För Brilinta, sjukdomar i andningsvägarna och diabetes, våra tre centrala områden, ökade försäljningen med 38 procent under kvartalet, med stöd av en fortsatt selektiv fördelning av försäljnings- och marknadsföringsresurser. Vi har också fortsatt att investera i vår snabbt växande forskningsportfölj, vilket kommer att skapa långsiktigt värde för AstraZeneca under 2015 och framåt.

Vi har gjort betydande framsteg för att uppnå ledarskap inom forskning inom samtliga av våra centrala terapiområden, inbegripet ett positivt utlåtande från CHMP avseende Lynparza (olaparib), godkännandet från FDA avseende Movantik, lanseringen av Bydureon Pen i USA samt framstegen i vår forskningsportfölj avseende immunonkologi som presenterades vid ESMO. Dessa framsteg illustreras ytterligare av den framgångsrika strategiska verksamhetssamordningen med Almirall, som stärker vår verksamhet inom sjukdomar i andningsvägarna.

Detta förstärkta genomförande av vår strategi och att vi upprätthåller vårt resultat, gör att vi med tillförsikt kan höja vår prognos avseende intäkter och resultat för året. Jag är särskilt stolt över våra medarbetare som fortsätter att demonstrera sitt fokus och sin tro på vår strategi, som snabbt håller på att omvandla vårt företag."

Fem tillväxtplattformar ökar med 16 %, och bidrar med 54 % av de totala intäkterna hittills under året:

 • Brilinta/Brilique: vår trombocythämmare nådde en tillväxt på 78 % i global försäljning, med fortsatt momentum i samtliga regioner.
 • Diabetes: vi uppnådde en tillväxt på 139 %, med stark lansering i USA av Farxiga och god upptagning för Bydureon Pen.
 • Sjukdomar i andningsvägarna: Försäljningen hittills under året ökade med 11 %, med tillväxten på 26 % för Symbicort i USA som pådrivande faktor.
 • Tillväxtmarknader: Tillväxtmarknaderna ökade med 12 %, med en tillväxt i Kina på 22 %.
 • Japan: försäljningen var stabil - påverkades av de föreskrivna prissänkningarna vart annat år och ökad användning av generika.

Fortsatta framsteg avseende forskningsportföljen i sen utvecklingsfas och investeringar i framstående forskning:

 • Positiva resultat från fas III för CAZ-AVI (ceftazidim-avibactam), för behandling av intra-abdominella. infektioner.
 • Positiva resultat från fas III för Lesinurad som en kombinationsbehandling av symptomatisk gikt (symptomatic gout).
 • Fas III program inleddes för tralokinumab vid allvarlig astma.
 • Övertygande nya resultat från immunonkologiska och småmolekylära forskningsportföljen presenterades vid European Society for Medical Oncology.
 • Nya resultat visar att Brilinta har flexibilitet att ges före ankomst eller på sjukhus för patienter med ST-höjningsinfarkt (STEMI, ST segment elevation myocardial infarction).
 • Exenatidsuspension för behandling en gång i veckan med autoinjektion ledde till bättre HbA1c-minskning jämfört med exenatid för behandling två gånger om dagen.
 • Iressa erhöll positivt utlåtande från EMA för att inkludera blodbaserad diagnostisk testning i den europeiska förskrivningsinformationen.
 • En allians tillkännagavs med Eli Lilly för att utveckla och marknadsföra BACE-hämmare för Alzheimers sjukdom.
 • MedImmune ingick ett avtal om att förvärva Definiens och stärka sitt fokus på nya prediktiva biomarkörer inom immunonkologi.
 • Partnerskap tillkännagavs med Pharmacyclics och Janssen för att studera immunonkologiska och småmolekylära kombinationer med IMBRUVICA (ibrutinib), en oral Brutons tyrosinkinashämmare, för behandling hematologiska cancertyper.
 • "FDA fast track"-status har erhållits för två monoklonala antikroppar under prövning, MEDI4893 och MEDI3902, för förhindrande av nosokomial lunginflammation.

Utsikter 2015
För 2015 planerar AstraZeneca att fortsätta att selektivt investera i tillväxtplattformarna och den växande forskningsportföljen i kombination med övergripande kostnadskontroll. Under antagande om bibehållna aktuella valutakurser är bolagets målsättning att vinsten per aktie för kärnverksamheten inte blir mindre än den nedre änden av intervallet för den höjda prognosen för 2014 vid faktiska valutakurser. Prognosen för 2015 förväntas lämnas tillsammans med resultaten för 2014 den 5 februari 2015.

Den fullständiga rapporten hittar du här (PDF 413kb)Telekonferens för media

Välkommen att delta i telekonferens med början kl. 10.30 (09.30 BST). Var vänlig och ring in 10 minuter före utsatt starttid på något av följande telefonnummer. Ett sammanfattande kitt med bilder kommer att finnas i vårt pressrum på vår webbplats www.astrazeneca.com

   
Storbritannien 0800 694 2370 +44 (0) 1452 557749
Sverige 0200 883 079 eller 08506 19578
USA (1866) 977 7645 1 (631) 514 2520
Reservnr  +44 (0) 1452 557749

Ange som kod: 29058235. Du måste ange den här koden för att komma med i konferensen.

Användbar information:
Q2 2014 Financial Results Statement
Third Quarter 2013 Financial Results Statement
AstraZeneca’s strategy update den 6 maj 2014
Photography of AstraZeneca senior management, sites and logo

Kontaktpersoner:  
   
Esra Erkal-Paler   +44 020 7604 8030 (UK/Global)
Vanessa Rhodes  +44 020 7604 8037 (UK/Global)
Ayesha Bharmal   +44 020 7604 8034(UK/Global)
Jacob Lund +46 8 553 260 20 (Sverige)