Hjärt-kärlsjukdomar kommer kosta Sverige 48 miljarder kronor 2020

Idag uppgår kostnaderna till 40 miljarder kronor visar ny forskning

Hjärt-kärlsjukdomar förväntas kräva närmare 40 000 liv och kosta samhället omkring 40 miljarder kronor i Sverige under 2014. Det visar en ny forskningsrapport presenterad idag av Centrum för ekonomi- och verksamhetsforskning (Cebr). Till 2020 räknar man med över 43 000 dödsfall och en samhällskostnad på cirka 48 miljarder kronor per år till följd av hjärt-kärlsjukdomar.

Hjärt-kärlsjukdomar är den ledande dödsorsaken i Sverige och står för 41 procent av alla dödsfall i Sverige. Den oberoende rapporten, framtagen på uppdrag av AstraZeneca, syftar till att bättre förstå de ekonomiska konsekvenserna av hjärt-kärlsjukdomar. Man har studerat både de direkta kostnaderna för sjukvården samt de indirekta, i form av förlorad produktivitet till följd av sjukdom och dödlighet. Rapporten visar bland annat att:

  • Hjärt-kärlsjukdomar beräknas kosta den svenska hälso- och sjukvården 33,87 miljarder kronor under 2014 och 41,19 miljarder 2020.
  • Produktionsbortfall till följd av förtida död i hjärt-kärlsjukdomar förväntas kosta 5,03 miljarder 2014 och 6,41 miljarder 2020. 
  • Produktionsbortfall till följd av sjuklighet, inklusive sjukfrånvaro från arbetet, beräknas kosta 370 miljoner kronor 2014 och 440 miljoner 2020.
  • Av de förväntade 39 362 dödsfall till följd av hjärt-kärlsjukdomar under 2014 kommer omkring 6 procent vara i arbetsför ålder (2 385 personer).

Som en del i forskningen har Cebr undersökt sex stora europeiska länder: Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Storbritannien och Sverige. För dessa sex länder har den totala finansiella påverkan av hjärt-kärlsjukdomar, inklusive direkta och indirekta kostnader, uppskattats till cirka 934 miljarder kronor vid slutet av 2014. För att placera denna summa i ett sammanhang motsvarar den BNP för ett medelstort europeiskt land, till exempel Ungern. Kostnaderna beräknas att öka till 1 122 miljarder kronor i slutet av årtiondet.

“Siffrorna från den här studien talar sitt tydliga språk. Den samhällsekonomiska bördan av hjärt-kärlsjukdomar samt dess påverkan på människor som drabbas och deras familjer förväntas bara att öka om vi inte tar itu med den här epidemin. Det förutsätter ett fortlöpande, koordinerat fokus inom industrin, den akademiska världen, sjukvården och myndigheterna. Som läkemedelsföretag, anser vi, att det är vårt ansvar att spela en integrerad roll i förebyggande och behandling av hjärt-kärlsjukdomar genom innovativ

forskning med syfte att skapa livsförändrande läkemedel för patienterna”, säger Sofia Heigis, Medical Affairs Director, AstraZeneca Nordic-Baltic.

Hjärt-kärlsjukdomar omfattar ett brett spektrum av sjukdomar relaterade till cirkulationssystemet, inklusive ischemisk hjärtsjukdom (hjärtattack) och cerebrovaskulär sjukdom (stroke). Enligt den europeiska kardiologföreningen (European Society of Cardiology) står dessa sjukdomar redan för 4 millioner1 dödsfall per år över hela Europa.

Läs hela studien här (PDF 1063kb)

Referenser
2012 European Cardiovascular Disease Statistics. http://www.escardio.org/about/what/advocacy/EuroHeart/Pages/2012-CVD-statistics.aspx

Om Cebr

Centrum för ekonomi och verksamhetsforskning, Cebr (Centre for Economics and Business Research Ltd) är en oberoende rådgivare med rykte om sig att ge sund affärsrådgivning som bygger på noggrann och insiktsfull forskning. Sedan 1992 har Cebr legat i framkant med forskning av intresse både för företag samt allmänheten. Man har tillhandahållit analyser, prognoser och strategisk rådgivning till stora brittiska och multinationella företag, finansiella institutioner, departement och myndigheter, branschorgan och Europeiska kommissionen. Cebr är erkänd som ett av landets ledande oberoende kommentatorer kring ekonomi och affärstrender. Centrumets prognoser används av en bred målgrupp; företagare, beslutsfattare och journalister, även det brittiska finansdepartementet publicerar Cebrs prognoser av den brittiska ekonomin.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

Kontaktpersoner för media

Petra Eurenius, Kommunikationschef AstraZeneca Nordic-Baltic
0709 18 65 62

Sofia Heigis, Medical Affairs Director AstraZenca Nordic-Baltic
0730 715370

Id: 328902011 140828 SE