Nya forskningsrön från Uppsala universitet visar påtagliga skillnader i behandlingsresultat i KOL-vård

tisdag, 19 mars 2013

Observationsstudien PATHOS, resultatet av ett samarbete mellan Uppsala universitet, Karolinska Institutet och AstraZeneca har nu publicerats i den ansedda tidskriften Journal of Internal Medicine. Forskarna har uteslutande använt sig av data från klinisk vardag. PATHOS omfattar 21 361 patienter över en period på elva år. Resultaten visar att det finns påtagliga skillnader i behandlingsresultat och ger viktig information om hur svensk KOL-vård fungerar och kan förbättras.

Den första delen av observationsstudien PATHOS har nu publicerats i den internationella tidskriften Journal of Internal Medicine. Studien, vilken gjorts i ett samarbete mellan Uppsala universitet och AstraZeneca, beskriver den svenska vården av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Observationsstudier ger unika insikter till hälso- och sjukvården i hur olika typer av behandlingar, strategier och läkemedel fungerar i klinisk vardag. PATHOS är den största observationsstudien som har jämfört effektiviteten hos två vanligt förskrivna inhalerade kombinationsbehandlingar med i genomsnitt mer än tre års uppföljning av patienter. Kombinationsbehandlingarna innehåller två läkemedel: inhalerade steroider och långverkande beta 2-agonister (ICS/LABA)1

Resultaten visar att patienter som behandlas med Symbicort (budesonid/formoterol) löper
26 % mindre risk (0.80 jämfört med 1.09 /patientår; p<0.0001) att drabbas av KOL-relaterade exacerbationer (förvärringsepisoder) jämfört med patienter som behandlas med Seretide (flutikason/salmeterol). Därtill var antalet fall av KOL-relaterade sjukhusvistelser 29 % lägre (0.15 jämfört med 0.21 /patientår; p<0.0001) bland patienter som behandlades med Symbicort och antalet sjukhusdagar till följd av KOL-exacerbationer, 34 % lägre (0.63 vs. 0.95/patientår; p<0.0001) jämfört med de patienter som behandlas med Seretide.1

”Så kallade observationsstudier som PATHOS spelar, som komplement till randomiserade prospektiva studier, en viktig roll när det gäller att besvara frågor om ett läkemedels värde när det gäller att leverera bättre och kostnadseffektiv vård till patienter”, säger Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet, som deltagit i forskargruppen. ”Dessa resultat, i kombination med data från randomiserade kliniska prövningar, kan hjälpa läkare och hälso- och sjukvården att förstå sjukdomsmönster och skapa en bättre bild av behandlingseffekter och vad patienter upplever.”

KOL är en kronisk lungsjukdom som snabbt håller på att bli ett av världens mest allvarliga hälsoproblem. Över en halv miljon människor i Sverige lever idag med KOL.

Sjukhusvistelser föranledda av exacerbationer (försämringsperioder) står för majoriteten av de kostnader som är direkt sammankopplade med KOL2.

I PATHOS-studien undersöks 5 4681 KOL patienter som har behandlats med ICS/LABAs i Sverige mellan 1999 till 2009; vilket motsvarar drygt 19 000 patientår.1 Patienternas journaler har undersökts retrospektivt. Den första publicerade analysen av studien jämför förekomsten av KOL-exacerbationer vid behandling med två vanligt förskrivna kombinationer.1 För att säkerställa en korrekt jämförelse, så matchades en grupp patienter som behandlats med budesonid/formoterol (Symbicort®), mot en lika stor grupp patienter som behandlats med ICS/LABA flutikason/salmeterol (Seretide™).1

PATHOS har även samlat in data om antalet fall av lunginflammation, utvecklingen av KOL-vården i Sverige under de senaste elva åren och hur tillgången till en astma-/KOL-sköterska påverkar vården. Resultaten av dessa data förväntas i kommande publikationer.

”Resultaten ger viktig information till KOL-sjukvården. Intressant är också att denna typ av observationsstudier snabbt ger så mycket bra information till en låg kostnad. Detta går att
använda på många fler områden, konstaterar Christer Janson, professor vid Uppsala universitet, läkare på Akademiska sjukhusets lungklinik och en av dem som leder PATHOS-studien.

Om KOL
KOL är en kronisk lungsjukdom och kännetecknas av inflammation i luftvägarna samt av skador på lungvävnaden med bildning av hålrum (emfysem) på grund av att man andats in skadliga ämnen.2

Vanliga KOL-symptom inkluderar andfåddhet, upphostningar av slem och kronisk hosta.2 Personer med KOL drabbas ofta av så kallade KOL-exacerbationer. Det innebär drastiska försämringar av symptomen och är en av huvudorsakerna till minskad lungfunktion och allmän försämring av hälsan och livskvaliten.2 KOL är på väg att bli ett av världens mest allvarliga hälsoproblem.3 Antalet KOL-relaterade dödsfall förväntas öka med mer än 30 % under de kommande tio åren4 och göra KOL till den tredje vanligaste dödsorsaken i världen.4

Om PATHOS-studien
PATHOS är en observationsstudie som undersökt journal- och registerdata för 21 361 KOL patienter. Syftet med studien har varit att bättre förstå utvecklingen av KOL-vården och vilken effekt olika omhändertaganden har på farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingsresultat.1 Det är den största och längsta observationsstudien som har jämfört effektiviteten och säkerheten hos två vanliga ICS/LABA- kombinationsbehandlingar som förskrivs till KOL-patienter. Journaldata kopplades ihop med informationen från nationella vårdregister, sjukhus-, läkemedels- och dödsorsaksregister, för åren 1999-2009 och analyserades av forskargruppen verksamma bland annat vid Uppsala universitet i syfte att beskriva vårdresultaten i klinisk vardag.1

I forskargruppen ingår bland andra professor Gunnar Johansson, vid institution för folkhälso- och vårdvetenskap, professor Christer Janson vid institution för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet samt professor Kjell Larsson, vid Karolinska Institutet.

Om observationsstudier
Till skillnad från kontrollerade kliniska prövningar, använder sig observationsstudier av empiriska data såsom elektroniska vårdjournaler och vårdregister. Tack vare ökad kunskap om sjukdomsbördan och vårdkostnader samt insikt i hur olika omhändertaganden eller behandlingar fungerar i klinisk vardag, går det med hjälp av observationsstudier att bättre förstå vilka behov som finns inom sjukvården.

AstraZeneca vill förstå hur dess läkemedel påverkar och gör skillnad i klinisk vardag. Observationsstudier möjliggör detta genom att komplettera den information som levereras i kontrollerade studier. Dessa insikter hjälper AstraZeneca att utveckla läkemedel som förbättrar behandlingen av sjukdomar. Därtill utgör observationsstudier ett viktigt underlag för beslutsfattare på hälso- och sjukvårdsområdet som strävar efter en effektiv användning av läkemedel som minimerar bördan både för patienter och för hälsobudgeten.

Om Symbicort® (budesonid/formoterol)
Symbicort® (budesonid/formoterol) innehåller både den antiinflammatoriska kortikosteroiden budesonid och det snabb- och långverkande luftrörsvidgande läkemedlet formoterol i samma läkemedel – Symbicort Turbuhaler. Symbicort är receptbelagt och ingår i läkemedelsförmånen. Symbicort är godkänt för behandling av medelsvår till svår astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och finns i olika styrkor. Symbicort (budesonid/formoterol) har indikation för behandling av KOL i 88 länder.

Kontaktpersoner
Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet, 070-582 0763
Petra Eurenius, kommunikationsansvarig, AstraZeneca Nordic-Baltic, 070-918 65 62

Referenser

  1. Combination of budesonide/formoterol more effective than fluticasone/salmeterol in preventing exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease. The PATHOS study. Larsson K et al. Journal of Internal Medicine, 2013; doi:10.1111/joim.12067
    http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.12067/abstract
  2. World Health Organization (WHO). COPD Fact Sheet Number 315. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs315/en/index.html. Last accessed 17 January, 2013.
  3. Papi A et al. Pathophysiology of Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Proc Am Thorac Soc 2006; 3:245–251.
  4. European Lung Foundation. Burden in Europe. Available at: http://www.european-lung-foundation.org/63-european-lung-foundation-elf-burden-in-europe.htm. Last accessed 17 January, 2013.