Delårsrapport för tredje kvartalet och nio månader 2013 - sammanfattning

torsdag, 31 oktober 2013

Som väntat minskade intäkterna under tredje kvartalet med 4 % i fasta valutakurser (CER) som pågående effekt av förlorad ensamrätt för flera produkter på senare tid.

Intäktsminskningen på 4 %, i kombination med fortsatta investeringar i våra tillväxtplattformar och i att uppnå ledarskap inom forskning ledde till en större nedgång i vinst per aktie för kärnverksamheten.

Våra fem tillväxtplattformar (Brilinta, diabetes, tillväxtmarknader, andningsvägar och Japan) uppnådde en intäktsökning på 8 % i fasta valutakurser under kvartalet.

Vi har gjort viktiga framsteg vad gäller vår forskningsportfölj i sen utvecklingsfas. Sedan halvårsuppdateringen har tre nya fas 3-studier påbörjats och tre ansökningar om marknadsgodkännande har accepterats för granskning, vilket innebär att den totala forskningsportföljen i sen utvecklingsfas uppgår till 11 projekt (NME) i fas 3 eller under registrering.

Vår portfölj inom cancerområdet stärktes med nya samarbeten med Merck och Janssen, samt genom förvärv av Amplimmune och Spirogen.

Marc Dunoyer, nuvarande Executive Vice President, Global Portfolio & Product Strategy, utnämns till ny Chief Financial Officer. Han efterträder Simon Lowth som lämnar AstraZeneca i dag, vilket tidigare meddelats.

Intäkterna under tredje kvartalet uppgick till 6 250 MUSD, en minskning med 4 % i fasta valutakurser (CER) (Q3 2012: 6 682 MUSD).

Rörelseresultatet för kärnverksamheten under tredje kvartalet minskade 29 % i fasta valutakurser till 2 027 MUSD. Vinsten på 250 MUSD inom övriga intäkter för kärnverksamheten från försäljningen av rättigheterna till försäljning av receptfri Nexium under tredje kvartalet 2012 svarade för 9 procentenheter av minskningen under kvartalet. Resten av minskningen berodde till stor del på lägre intäkter i kombination med en ökning i rörelsekostnader för kärnverksamheten.

Vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) uppgick till 1,21 USD, en minskning med 26 % i fasta valutakurser.

Redovisad vinst per aktie minskade under tredje kvartalet med 16 % i fasta valutakurser till 0,99 USD. Redovisad vinst per aktie under tredje kvartalet 2013 inkluderar gynnsamma effekter motsvarande 0,18 USD per aktie från återföringen av en nedskrivning av immateriella tillgångar relaterade till påbörjandet av kliniska studier i fas 3 för olaparib.

Under tredje kvartalet gjorde vi framsteg inom våra strategiska prioriteringar, att återgå till tillväxt genom att driva centrala tillväxtplattformar och uppnå ledarskap inom forskning med fokus på tre centrala terapiområden: hjärta/kärl, metabolism (CVMD), andningsvägar, inflammation, autoimmunitet (RIA) och cancer.

o Brilinta/Brilique – vår trombocythämmare – nådde en global försäljning på 75 MUSD (Q3 2012: 24 MUSD, Q2 2013: 65 MUSD). Närmare 60 % av försäljningen skedde i Europa, med försäljning under tredje kvartalet på 44 MUSD. Den globala försäljningen av Brilinta/Brilique uppgick till 191 MUSD under niomånadersperioden.

 o Diabetes – Onglyza – vid typ 2-diabetes – genererade intäkter på 93 MUSD under tredje kvartalet, en ökning med 10 % (Q2 2012: 84 MUSD). Vår andel av de globala intäkterna från samarbetet uppgick till 285 MUSD under niomånadersperioden, en ökning med 21 %. Byetta och Bydureon – injicerbara behandlingar vid typ 2-diabetes – genererade intäkter på 100 MUSD under tredje kvartalet (Q3 2012: 38 MUSD – bara del av kvartalet för USA 2012 och inga intäkter för övriga världen).

o Symbicort – vårt läkemedel vid sjukdomar i andningsvägarna – uppvisade starkt resultat med en global ökning av försäljningen med 7 % till 839 MUSD (Q2 2012: 785 MUSD). Försäljningen av Symbicort ökade med 16 % i USA till 307 MUSD.

o På tillväxtmarknaderna ökade intäkterna med 5 % i fasta valutakurser till 1 319 MUSD under kvartalet (Q3 2012: 1 286 MUSD). Det återspeglade svagare intäktstillväxt i Kina (ökning med 13 %) som påverkades av lagerminskning under kvartalet. AstraZeneca förväntar sig en hög ensiffrig intäktsökning på tillväxtmarknaderna för helåret.

o I Japan ökade försäljningen med 5 % i fasta valutakurser, efter stark volymmässig ökning av marknadsandelen för Nexium, Crestor och Symbicort, även om de faktiska siffrorna påverkades av en svag yen.

Beträffande att uppnå ledarskap inom forskning har vår forskningsportfölj i sen utvecklingsfas stärkts genom att tre nya kliniska fas 3-program påbörjats:

o olaparib – en behandling under utveckling för patienter med BRCA-muterad serös äggstockscancer och magsäckscancer för asiatiska patienter
o selumetinib – en behandling under utveckling för patienter med KRAS-muterad avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer
o benralizumab – en behandling under utveckling för svår, okontrollerad astma

Ansökningar om marknadsgodkännande accepterades för granskning i Europa för olaparib och naloxegol – en behandling vid förstoppning orsakad av opioider och Epanova – för behandling av svår hypertriglyceridemi – i USA.

Vi investerade i värdeskapande verksamhetsutveckling som kommer att komplettera vår verksamhet inom cancerområdet, ett av våra centrala terapiområden:
o Merck – licensavtal avseende oral WEE1 kinashämmarbehandling vid cancer
o Janssen – avtal om gemensam marknadsföring i Japan för innovativ behandling vid prostatacancer
o Amplimmune – förvärv som stärker forskningsportföljen inom immunmedierad cancer
o Spirogen – förvärv som stärker kapaciteten inom antikroppskonjugat

Framtidsutsikter
På basis av resultatet hittills under året och utsikterna för resten av året, fortsätter koncernen att förutse en medel till hög ensiffrig minskning i intäkter i fasta valutakurser för helåret. Produktivitets- och effektivitetsprogram skapar en del av det nödvändiga utrymmet för att investera i centrala tillväxtplattformar och driva forskningsportföljen framåt. Koncernen förväntar sig att ökningen i rörelsekostnaderna för kärnverksamheten i fasta valutakurser för helåret kommer att ligga närmare den övre delen av bolagets låga till medel ensiffriga prognosintervall. Med en intäkts- och kostnadsprofil i nivå med denna prognos, fortsätter koncernen att förvänta sig att vinsten per aktie för kärnverksamheten minskar i en takt som väsentligt överstiger minskningen av intäkterna under 2013.

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar: "Vi fortsätter att fokusera på de strategiska prioriteringarna att återgå till tillväxt och uppnå ledarskap inom forskning. Detta återspeglas i fortsatta investeringar i våra tillväxtplattformar och i vår forskningsportfölj. Jag är nöjd med de framsteg vi gör, framför allt inom forskningsportföljen, med tre ansökningar om registreringsgodkännande, påbörjandet av tre fas 3-program och fyra transaktioner avseende verksamhetsutveckling sedan vår senaste uppdatering. Som väntat återspeglar vårt ekonomiska resultat under året de pågående effekterna av att ensamrätt förlorats för flera viktiga varumärken."

Fullständig delårsrapport på engelska (PDF 343kb)

Relaterad information
Photography of AstraZeneca senior management, sites and logo


Kontaktpersoner:
Jacob Lund+46 8 553 260 20 mob: +46 720 5602157
Karl Hård +44 20 7604 8123 mob: +44 7789 654364
Jens Lindberg +44 20 7604 8414 mob: +44 7557 319729