Delårsrapport för andra kvartalet och första halvåret 2013

torsdag, 1 augusti 2013

Intäkterna under andra kvartalet minskade med 4 % i fasta valutakurser (CER), genom att inverkan från förlust av ensamrätt för flera produkter under senare tid (ca 500 MUSD i intäktsminskning under andra kvartalet) har dämpats jämfört med de nivåer som gällt under tidigare kvartal.

Intäkterna för resten av produktportföljen ökade med 4 %, med en tvåsiffrig ökning från de fem tillväxtplattformarna (Brilinta, diabetes, andningsvägar, tillväxtmarknader och Japan) som pådrivande faktor. Dessa bidrog med mer än 400 MUSD i intäktsökning i fasta valutakurser under andra kvartalet.

Forskningsportföljen stärktes ytterligare genom förvärvet av tre lovande tillgångar i sen utvecklingsfas inom två av våra centrala terapiområden, hjärta/kärl- och metabola sjukdomar samt sjukdomar inom andningsvägarna.

Förväntade inkomster för helåret är oförändrade; med investeringar i tillväxtplattformar och förvärvade utvecklingsprojekt, förväntas en låg till medelhög ensiffrig procentuell ökning av kostnaderna för kärnverksamheten i fasta valutakurser jämfört med 2012.

En ny ansökan (New Drug Application) för dapagliflozin (Forxiga) inlämnades på nytt till det amerikanska läkemedelsverket FDA i juli 2013.

Intäkterna under andra kvartalet uppgick till 6 232 MUSD, en minskning med 4 % i fasta valutakurser (CER) (Q2 2012: 6 660 MUSD).
Rörelseresultatet för kärnverksamheten under andra kvartalet minskade 10 % i fasta valutakurser till 2 056 MUSD.

Vinsten per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) uppgick till 1,20 USD, en minskning med 21 % till följd av en högre skattesats (Core EPS under andra kvartalet 2012 gynnades med 240 MUSD till följd av skatteuppgörelser).

Styrelsen har rekommenderat en utdelning för första halvåret på 0,90 USD.

Under andra kvartalet nådde vi framgångar inom våra strategiska prioriteringar att återgå till tillväxt genom att driva centrala tillväxtplattformar och uppnå ledarskap inom forskning med fokus på tre centrala terapiområden:

 • Brilinta/Brilique – vår trombocythämmare – nådde en global försäljning på 65 MUSD (Q2 2012: 18 MUSD, Q1 2013: 51 MUSD). 38 MUSD av försäljningen under kvartalet skedde i Europa och 16 MUSD i USA.
 • Diabetes - Onglyza – vid typ 2-diabetes – genererade intäkter på 102 MUSD under andra kvartalet, en ökning med 28 % (Q2 2012: 79 MUSD). Byetta och Bydureon – injicerbara behandlingar vid typ 2-diabetes – genererade intäkter på 85 MUSD under andra kvartalet (rättigheter förvärvade under tredje kvartalet 2012).
 • Symbicort – vårt läkemedel vid sjukdomar i andningsvägarna – uppvisade stark tillväxt med en global ökning av försäljningen med 8 % till 842 MUSD (Q2 2012: 795 MUSD). Försäljningen av Symbicort ökade med 16 % i USA till 289 MUSD.
 • tillväxtmarknaderna ökade intäkterna med 12 % i fasta valutakurser till 1 375 MUSD under kvartalet (Q2 2012: 1 250 MUSD), beroende på en intäktsökning på 21 % i Kina tillsammans med en välbalanserad ökning med 9 % från andra marknader.
 • I Japan ökade försäljningen med 10 % i fasta valutakurser, efter stark försäljningsökning för Nexium, Crestor och Symbicort, även om de faktiska siffrorna påverkades av en svag yen.

När det gäller ledarskap inom forskning fortsatte vi att investera i FoU-produktivitet och särskiljande forskning inom centrala terapiområden genom akademiska samarbeten och centrala insatser inom verksamhetsutveckling, och genom att lägga till tre tillgångar i sen utvecklingsfas till vår forskningsportfölj:

 • Omthera Pharmaceuticals – ansökan om marknadsgodkännande inlämnad till FDA i juli för Epanova, en ny sammansättning av omega-3 fettsyror.
 • Pearl Therapeutics – potentiell ny LABA/LAMA behandling av KOL och ny teknik för beredning av samsuspensioner.
 • FibroGen – strategiskt samarbete om utveckling och marknadsföring av FG-4592, en substans för oral behandling som är först i sin klass och befinner sig i sen utvecklingsfas, för behandling av anemi vid kronisk njursjukdom (chronic kidney disease, CKD) och fullt utvecklad njursvikt (end-stage renal disease, ESRD).
 • Partnerskap med University of Cambridge och Cancer Research UK för att driva cancerforskningen framåt genom att studera tumörmutationer och nya behandlingar under utveckling för prostatacancer, bukspottskörtelcancer och potentiellt andra former av cancer.
 • NGM Biopharmaceuticals – överenskommelse med MedImmune om nya behandlingar för
  typ 2-diabetes och fetma.
 • Bekräftat att Cambridge Biomedical Campus är platsen för vårt nya strategiska FoU-center i Storbritannien, som ger oss utökade samarbetsmöjligheter, vilket bidrar till att öka FoU-produktiviteten på lång sikt.

Viktiga utvecklingar inom forskningsportföljen under andra kvartalet inkluderar:

 • dapagliflozin (Forxiga) – behandling av typ 2-diabetes – ny ansökan till FDA med s.k. PDUFA-måldatum (Prescription Drug User Fee Act) den 11 januari 2014
 • Onglyza – behandling av typ 2-diabetes – övergripande resultat från fas IV SAVOR kliniska studien
 • Moxetumomab – potentiell behandling av hårcellsleukemi – första patienten rekryterad för klinisk fas III-studie
 • Metreleptin – behandling av sällsynta metabola störningar – ansökan inlämnad till FDA och beviljad en s.k. prioriterad granskning (Priority Review)

Framtidsutsikter
För helåret fortsätter bolaget att förvänta sig en medelhög till hög ensiffrig procentuell minskning av intäkterna i fasta valutakurser. Produktivitets- och effektivitetsprogrammen kommer att fortsätta att nå de uppställda sparmålen och skapa utrymme för att investera i centrala tillväxtplattformar och driva forskningsportföljen framåt. Rörelsekostnaderna för kärnverksamheten ökade med 5 % under andra kvartalet, vilket medförde att rörelsekostnaderna för kärnverksamheten var i stort sett oförändrade under första halvåret. För helåret förutser vi nu en låg till medelhög ensiffrig procentuell ökning av rörelsekostnaderna för kärnverksamheten jämfört med 2012 i fasta valutakurser. Med en intäkts- och kostnadsprofil i nivå med prognosen, fortsätter bolaget att förvänta sig att vinsten per aktie för kärnverksamheten minskar i en takt som väsentligt överstiger minskningen av intäkterna under 2013.

Pascal Soriot, CEO, kommenterar: "Vi har gjort verkliga framsteg under andra kvartalet jämfört med våra strategiska prioriteringar, trots den förutsedda effekten på intäkterna av förlorad ensamrätt för vissa varumärken. Vi fortsätter att investera i särskiljande forskning, våra projekt i forskningsportföljen, produkter och nyckelmarknader. Våra fem centrala tillväxtplattformar levererade en tvåsiffrig ökning i intäktsbidrag. Trots bakslaget med fostamatinib växer forskningsportföljen i sen utvecklingsfas för våra centrala terapiområden, och den har stärkts ytterligare genom förvärven av Omthera Pharmaceuticals, Pearl Therapeutics och det nyligen tillkännagivna samarbetet med FibroGen. Genom tillkännagivandet av Cambridge Biomedical Campus som platsen för vårt nya brittiska strategiska center, har vi också på nytt bekräftat vårt åtagande att investera i FoU-produktivitet.”

Den fullständiga rapporten på engelska hittar du här (PDF 224kb)

Kontaktperson:
Jacob Lund, presschef, tel: 08-553 260 20, mob: 072 560 21 57

Användbar information:

Delårsrapport för andra kvartalet och första halvåret 2012

Delårsrapport för första kvartalet 2013

AstraZeneca outlines strategy to return to growth and achieve scientific leadership

Photography of AstraZeneca senior management, sites and logo