Kardiovaskulära, njur- och metabola sjukdomar

På AstraZeneca har vi ambitionen att bryta det konventionella tankesättet inom behandlingen av dessa sjukdomar.På AstraZeneca har vi ambitionen att bryta det konventionella tankesättet inom behandlingen av kardiovaskulära, njur- och metabola sjukdomar.

Kardiovaskulära, njur- och metabola sjukdomar orsakar uppemot 20 miljoner dödsfall i världen varje år. Trots att dessa tre sjukdomsområden kan vara sammankopplade, är det inte alltid man diagnostiserar och behandlar de gemensamma riskfaktorerna. En vuxen person med diabetes kan exempelvis löpa 1,8 gånger större risk att behöva söka vård för en hjärtattack än en vuxen utan diabetes. För patienter med både diabetes och njursjukdom kan livslängden förkortas med uppemot 15 år för män och 16 år för kvinnor.

Hjärtsvikt är en annan sjukdom som har flera beröringspunkter med andra kardiovaskulära och metabola sjukdomar. Personer med diabetes har exempelvis mer än dubbelt så hög risk att drabbas av hjärtsvikt jämfört med icke-diabetiker. Globalt sett lever över 64 miljoner människor med hjärtsvikt, och i Sverige räknas det som en folksjukdom.

För att adressera de allvarliga konsekvenser som kardiovaskulära, njur- och metabola sjukdomar kan orsaka, har vi en ny strategi för behandling som kretsar kring patienten. Genom att förena våra forskningsområden - Kardiovaskulära, njur- och metabola sjukdomar - kan flera riskfaktorer bemötas samtidigt. Genom vår nya strategi har vi som målsättning att hjälpa uppemot 130 miljoner människor med dessa sjukdomar fram till 2025.

Med vårt nya angreppsätt kan vi se på patienternas behov som en helhet, istället för per sjukdomsområde. Vi kan göra saker annorlunda genom att flytta fokus från att behandla patienter mot en enda sjukdom, och istället hantera överlappande sjukdomsområden och riskfaktorer.

Vårt vetenskapliga mål är att bromsa utvecklingen av CV-relaterade sjukdomar, och slutligen ändra eller till och med stoppa sjukdomens naturliga förlopp och regenerera organ.


Upp till 20 miljoner

människor dör på grund av kardiovaskulära, njur- och metabola sjukdomar varje år, vilket gör det den vanligaste dödsorsaken världen över.

Fler än 40%

av patienter med hjärtsvikt har även kronisk njursvikt.

Upp till 40%

av patienter som behöver sjukhusvård för hjärtsvikt har även diabetes.
Hur vi arbetar

Titta på filmen för att se hur vi arbetar med kardiovaskulära-, njur- och metabola sjukdomar
Kardiovaskulära sjukdomar


Njursjukdomar


Metabola sjukdomar

Vad vi gör

Hjärt- och kärlsjukdomar och metabola sjukdomar

Mer information om vår forskning inom hjärt-och kärlsjukdomar och metabola sjukdomar hittar du på vår globala hemsida

AstraZeneca.com

[1] cardiovascular (CV), renal and metabolic diseases (CVRM)

SE-8326-04-21-AZ