Lung Ambition Alliance

Ett samarbete inom Lungcancer

Lungcancer är den cancerform som orsakar flest dödsfall i världen, och sjukdomen utgör en stor börda för såväl patienter och anhöriga som samhället i stort. I syfte att försöka förbättra förutsättningarna kring lungcancer har AstraZeneca ingått ett globalt samarbete med några av världens främsta cancerexperter.

AstraZeneca är en av fyra grundare till initiativet ”Lung ambition alliance”. Inom ramen för samarbetet samlas forskare, specialister, intresseorganisationer och läkemedelsföretag med målsättningen att fördubbla femårsöverlevnaden för lungcancer-patienter till 2025.

 

Partners 
 

AstraZeneca - AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel.

Global Lung Cancer Coalition - Global Lung Cancer Coalition (GLCC) är ett internationellt nätverk för patientorganisationer med 38 medlemmar från länder världen över.  

International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) – IASLC är ett internationellt nätverk för forskare, läkare och specialister inom lungcancer. Nätverket finansierar ny forskning, utvecklar utbildningsprogram och arrangerar varje år ett flertal stora internationella konferenser om lungcancer.  

Guardant Health – Guardant är ett ledande företag inom blodtester för cancerdiagnostisering. De tillhandahåller lösningar för upptäckt och diagnos av cancer som baseras på avancerade data-analyser.

 

Samarbete för patienternas skull

För att lyckas med vår målsättning måste vi samarbeta. Sjukvården, patienter och forskare har alla unika kunskaper om, och erfarenheter av, cancer. Vi behöver förstå mer om hur sjukdomen utvecklas, vi behöver utveckla nya avancerade terapeutiska möjligheter, och vi behöver förstå vad patienter behöver för att möjliggöra att de ska kunna leva längre med bättre livskvalitet.

Vi ser att det kan finnas möjligheter att inom en inte alltför avlägsen framtid förbättra 5-års överlevnaden för lungcancer patienter. Vi tror att samarbete är en nyckel för att nå resultat.

Syftet med Lung Ambition Alliance är att förändra sättet vi ser på lungcancer. Genom olika initiativ vill vi verka för förbättrad tillgång till screening, tidigare diagnoser, ökade möjligheter till rätt insatser och behandlingar i ett tidigt skede och till en förbättrad kvalitativ vård. Om vi lyckas kombinera dessa delar har vi kommit en bra bit på vägen för att uppnå våra mål.

Förändra synen på lungcancerFörändra synen på lungcancer

Idag finns förutfattade meningar och/eller missförstånd om lungcancer som inverkar negativt på allmänhetens bild av diagnosen. En vanlig sådan är exempelvis att lungcancer endast är ”rökarnas sjukdom”. Det har gjorts flera genombrott inom lungcancerforskningen de senaste åren, men fortfarande finns mycket kvar att önska när det gäller effekten på överlevnad och vi kan ännu inte alltid upptäcka och behandla alla patienter på ett effektivt sätt. 2,3

Lungcancer är den dödligaste cancerformen i världen.1 Var 18 sekund förlorar en människa livet på grund sjukdomen, vilket resulterade i att uppskattningsvis 1,8 miljoner personer runt om i världen avled på grund av lungcancer under 2018. 1 Cirka 40 procent av dem som har sjukdomen blir diagnostiserade först efter att cancern har spridit sig utanför lungorna, vilket försämrar prognosen för patienten.4

Vissa av dessa siffror håller dock på att förändras till det bättre, tack vare en bättre förståelse för de underliggande sjukdomsmekanismerna av lungcancer och medicinska genombrott .6

För att öka tillgången till rätt vård för lungcancerpatienter arbetar Lung Ambition Alliance med tre nyckelfrågor:

Tre utmaningar att hantera

Fler screeningmöjligheter för tidigare diagnoser

En nyckel till att upptäcka fler patienter med lungcancer är att skapa utökade möjligheter till ”screening”. Screening är en undersökning med målet att tidigare upptäcka sjukdom hos patienter som har behov av vidare utredning och behandling. På Lung Ambition Alliance arbetar vi för att öka frekvens och tillgång till screening på flera platser runt om i världen. Ett sätt att utföra screening för lungcancer är så kallad Datortomografi, eller Skiktröntgen. Ett annat är biomarkör-tester, en av flera nya metoder som kan hjälpa sjukvården att ställa en tidig diagnos.7,8

Öka tillgången till nya behandlingar

Vi önskar skapa förutsättningar till tidigare diagnos där det fortfarande finns möjligheter till behandling och bot. En annan viktig del av kampen mot lungcancer är att öka patienters tillgång till nya behandlingsmöjligheter. Lung Ambition Alliance tror på att nya behandlingsformer som exempelvis precisionsmedicin kan ge ytterligare positiva effekter för patienter om de används tidigare under sjukdomsförloppet. Ökade möjligheter till screening och tidigare diagnoser är sannolikt därför tätt sammankopplade med möjligheten att kunna utnyttja potentialen i nya läkemedel, vilket är ett område som kan utforskas ytterligare. En annan viktig aspekt är uppföljning. Regelbundna kontroller av sjukdomens utveckling gör att sjukvården kan upptäcka återfall, vilket är en nyckel för att optimera patientens hälsa på lång sikt.

Förbättra vårdkvaliteten

Målet är att patienter ska erbjudas stöd och bra vård genom alla delar av sjukdomsförloppet, från tidig undersökning och diagnos till behandling, uppföljning och rehabilitering. En positiv utveckling kommer att leda till att fler patienter lever längre med sin cancersjukdom, vilket gör behovet av kontroller och rehabilitering större. Lung Alliance Ambition verkar därför för att införa program som hjälper patienter att återvända till sin vardag efter genomförda behandlingar.

Vad vi gör

Arbetet är redan igång

 

Screening & Diagnos

Nya behandlingar

Vårdkvalitet

 

Utmaningen:

 

Trots bevis för att screening av lungcancer räddar liv, har många länder inte antagit några konkreta screeningpolicys, och vissa regioner råder det brist på kliniker som kan genomföra effektiv screening.7,8   

 

 

 

 

 

Utmaningen:

 

“Stadieindelning” kallas den process där sjukvården gör en bedömning av hur långt sjukdomen är gången hos patienten. Stadieindelning är viktig eftersom sjukdomsstadium vid diagnos ofta avgör vilken behandling patienten får, och vilka förutsättningar den har att bli frisk. Idag finns en rad olika riktlinjer för stadieindelningen av lungcancer runt om i världen. 

Utmaningen:

 

Utvecklingen av så kallad precisionsmedicin kan göra att lungcancerpatienter i framtiden lever längre trots sina sjukdomar. Men för att öka överlevnaden hos patienterna behöver vi också undersöka möjligheten att använda precisionsmedicin tidigare i sjukdomsförloppet, när chansen till bot är större. 4,5

 

 

Utmaningen:

 

Lokala skillnader inom sjukvården är naturligt. Processer för behandling och vård utvecklas för att följa de behov som finns i en specifik region. Idag finns dock ett stort behov av att dela erfarenheter mellan olika sjukvårdsinstanser och skapa en mer jämlik vård. Patientens erfarenheter av sjukdomar och behandlingar behöver bli en integrerad del av framtida vårdlösningar.   

Vår lösning:

 

Lung Alliance Ambition arbetar med att skapa ett globalt register över bilder och data från datortomografiundersökningar (skiktröntgen). Målet är att förbättra screeningen av lungcancer i tidigt stadium. Informationen som samlas är tänkt att ingå i den molnbaserade databasen från Early Lung Imaging Confederation (ELIC), som ägs av en av samarbetspartnerna i Lung Alliance ambition: IASLC.10

Databasen ELIC kan i framtiden bli en viktig resurs för lungcancerforskare och sjukvården. Avsikten är att insamlingen av bilder och data kommer att användas för att utveckla bättre analys- och diagnosverktyg, som med hjälp av utvecklingen av artificiell intelligens (AI) kan användas för att skapa bättre riskmodeller. Genom att samla bilder från hela världen kan forskare som kanske bara har tillgång till ett litet antal skiktröntgen-bilder från deras egna arbetsplatser, istället undersöka tusentals bilder för att utvidga sin kunskapsbas och validera sina egna analyser.

Vår lösning

 

Med stöd från Lung Ambition Alliance utvecklar IASLC just nu en standardisering av internationella riktlinjer för stadieindelning av lungcancer. Detta kan ge en större konsensus om hantering av stadieindelning, och ge ökade insikter om hur lungcancer utvecklas hos olika patienter. 11

Vår lösning

 

En av Lung Ambition Alliance många målsättningar är att göra det lättare att behandla lungcancer i ett tidigt stadium. I flera projekt arbetar vi med att öka kunskapen om de underliggande sjukdomsmekanismerna för att tidigare kunna identifiera högriskpatienter. Framsteg inom området skulle göra att de med störst behov av behandling får det. 12

Vår lösning

 

The Lung Ambition Alliance har initierat ett projekt som heter ”Quality Care Grants Program“.

Under 2019 kommer patientorganisationer från hela världen att få utveckla och skicka in pilot-förslag på projekt som kan förbättra patientvård och behandling i deras respektive länder. Det ger möjlighet att identifiera lokala utmaningar som begränsar lungcancerpatienters möjlighet till rätt vård. Samtidigt kan analyser och erfarenheter från hela världen samlas och utvärderas, vilket på sikt kan ge exempel på grundläggande ”best practice” och förbättringsområden.

 

 

Läs mer om Lung Ambition Alliance

Lung Ambition Alliance är ett omfattande projekt. På organisationens egna hemsida kan du läsa mer om företagen och organisationer som deltar, vad vi gör just nu, och vilka konkreta målsättningar vi har.

Läs mer här

 

Referenser 
 

1.       World Health Organization. International Agency for Research on Cancer. Fact Sheet – Lung Cancer. Available at http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/15-Lung-fact-sheet.pdf. Accessed May 2019

2.       Aggarwal A, et al. American Lung Association: Addressing the Stigma of Lung Cancer. http://www.lung.org/assets/documents/research/addressing-the-stigma-of-lung-cancer.pdf Accessed May 2019

3.       National Cancer Institute. Cancer Stat Facts: Common Cancer Sites. Available at: https://seer.cancer.gov/statfacts/html//common.html. Accessed May 2019

4.       EpiCast Report: NSCLC Epidemiology Forecast to 2025. GlobalData. 2016.

5.       Cancer.Net. Lung Cancer - Non-Small Cell - Statistics. Available at www.cancer.net/cancer-types/lung-cancer-non-small-cell/statistics. Accessed May 2019

6.       Jones G, et al. Recent advances in the management of lung cancer. Clinical Medicine. 2018;18(2):s41–s6

7.       Yousaf-Khan U, et al. Final Screening Round of the NELSON Lung Cancer Screening Trial: The Effect of a 2.5-year Screening Interval. Thorax. 2017;72:48–56.

8.       The National Lung Screening Trial Research Team. Reduced Lung-cancer Mortality with Low-dose Computed Tomographic Screening. N Engl J Med. 2011;365(5):395–409.

9.       Jemal a & Fedewa SA. Lung Cancer Screening With Low-Dose Computed Tomography in the United States—2010 to 2015. JAMA Oncol. 2017;3(9):1278-1281

10.    IASLC.org. IASLC Pathology Committee. Available at https://www.iaslc.org/research-education/iaslc-pathology-committee. Accessed May 2019

11.    Giroux, DJ et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: A Renewed Call to Participation. Journal of Thoracic Oncology. 2018;13(6):801-809

12.    IASLC.org. IASLC Pathology Committee. Available at https://www.iaslc.org/research-education/iaslc-pathology-committee. Accessed May 2019

Promomats: SE-5834-11-19-AZ