Privacy

ASTRAZENECA SEKRETESSMEDDELANDE OM KAMERAÖVERVAKNING

This message in English further down

AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, (”AstraZeneca”, ”vi”, ”oss” och ”vår”), ett bolag som tillhör AstraZeneca koncernen (www.astrazeneca.com) kommer att spela in dig via övervakningskameror när du befinner dig på våra fastigheter och där vi har tydligt informerat dig om pågående kameraövervakning via vår skyltning. Vårt behov att behandla dina personuppgifter är baserat på en intresseavvägning rörande AstraZenecas intresse att säkerställa att våra fastigheter är säkra för oss, för dig och för våra anställda.

Vi kommer därför behandla dina personuppgifter för följande syften; för att förebygga och identifiera brottsligverksamhet och övervakning och för att identifiera individer inkluderat ansiktstigenkänning

Dina personuppgifter kommer endast att delas med tredje part i Sverige som har ett berättigat behov av att se dina personuppgifter för teknisk support eller där vi har lagstadgade skyldigheter att dela dina personuppgifter. Vi kan även dela dina personuppgifter med vissa tredje parter som levererar säkerhetstjänster eller arbetar i våra receptioner, IT leverantörer som driver och utvecklar våra övervakningssystem. Vid misstanke om brott delar vi även dina personuppgifter med rättsväsendet inklusive polis eller parter som gör anspråk mot oss i enlighet med våra lagstadgade skyldigheter eller för att driva rättsliga anspråk.

AstraZeneca kommer att lagra inspelningar från vår kameraövervakning i 30 dagar eller längre i det fall vi misstänker att en inspelning innehåller brottsligverksamhet i syfte för att kunna fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk. När dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för dessa ändamål kommer dina personuppgifter att raderas. För mer information om AstraZenecas interna policy för bevarande av dokument kan du gå till www.astrazenecapersonaldataretention.com.

Du kan kontakta AstraZeneca på www.astrazenecapersonaldataretention.com när som helst och begära åtkomst till de personuppgifter vi har om dig, för att korrigera eventuella felaktigheter eller begära borttagning av dessa eller dra tillbaka ditt samtycke till att dina personuppgifter bearbetas på vissa sätt. Om beviljandet av en begäran av det här slaget skulle innebära att AstraZeneca eller dess dotterbolag måste överträda sina skyldigheter enligt tillämpliga lagar, regelverk eller yrkeskoder kan det hända att AstraZeneca inte kan tillmötesgå din begäran. Du kan dock ändå begära att vi blockerar dina personuppgifter från vidare bearbetning. Under vissa omständigheter kan du även ha rätt att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

AstraZeneca har utsett ett dataskyddsombud som har i uppdrag att övervaka AstraZenecas efterlevnad av EU:s dataskyddslagar, som du är välkommen att kontakta på privacy@astrazeneca.com eller c/o the Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge, CB2 8PA, England vid eventuella frågor eller betänkligheter angående hur dina personuppgifter hanteras. Du även rätt att göra en anmälan hos Datainspektionen.

 

ASTRAZENECA CCTV DATA PRIVACY NOTICE

AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje (“AstraZeneca”, “We”, “Us”), a company that belongs to the AstraZeneca group (www.astrazeneca.com) will collect video recordings of you while on AstraZeneca’s premises, where you have been informed explicitly for the on-going CCTV via the standard signage on Our premises. Our need to process your personal data is based on Our legitimate need to keep secure AstraZeneca’s premises and property and ensure your safety and that of AstraZeneca’s employees.

Therefore, We will use your data for the following purposes: crime prevention, detection and surveillance, to identify individuals up to and including facial recognition.

We may share your personal data under a strict ‘need to know’ basis with third parties in Sweden for technical support purposes, or in accordance with any legal obligations.  Your data may also be shared with certain third parties such as: security and reception services third parties providers; IT software providers involved in the development and maintenance of the site security systems We use; statutory bodies, law enforcement agencies and litigants, as per a legal reporting requirement or claim.

AstraZeneca will store the CCTV recordings for 30 days or longer in case of suspicion of recorded violation/criminal activities in order to establish, exercise or defend legal claims. When your personal data are no longer necessary for these purposes, the personal data will be securely deleted. For more information on AstraZeneca’s internal Document Retention policy you may go to www.astrazenecapersonaldataretention.com .

You may contact AstraZeneca at  www.astrazenecapersonaldataretention.com at any time to request access to the personal data we hold about you, to correct any mistakes or to request deletion of the same.  If such a request places AstraZeneca or its affiliates in breach of its obligations under applicable laws, regulations or codes of practice, then AstraZeneca may not be able to comply with your request but you may still be able to request that we block the use of your personal information for further processing. You may also have a right to data portability to another Data Controller under certain circumstances.

AstraZeneca has assigned a Data Protection Officer responsible for overseeing AstraZeneca’s compliance with data protection law, which you may contact at privacy@astrazeneca.com or c/o the Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA, England​ in case of any questions or concerns regarding the processing of your personal data. You may also lodge a complaint with Datainspektionen.