Innan Harald kom till AstraZeneca studerade och forskade han under cirka 10 år.  Den första milstolpen var en masterexamen inom molekylära livsvetenskaper, följt av en doktorsexamen inom molekylärgenetik och ett forskningsprojekt om alternativa behandlingsmetoder av multiresistenta bakterier. Harald började arbeta på AstraZeneca 2015 som laboratorieingenjör, och blev gruppchef inom vår avdelning för mikrobiologi ett år senare.

AstraZenecas avdelning för mikrobiologi består av cirka 70 medarbetare, fördelat på sex grupper. Tre av grupperna arbetar på det mikrobiologiska laboratoriet, varav två med mikrobiologiska analyser av råvaror, aktiva substanser och slutprodukt m.m. medan den tredje laboratoriegruppen arbetar med metodutveckling och biologiska indikatorer. Här analyseras de inkommande materialen och proverna för att undersöka mikrobiologisk föroreningsgrad, närvaro av endotoxin och för att utesluta specifika mikroorganismer m.m. De tre övriga grupperna på avdelningen arbetar med omgivningshygien och ansvarar för alla produktionsflöden där mikrobiologiska aspekter påverkar läkemedelsproduktionen. Arbetet på avdelningen är väldigt dynamiskt. Alla medarbetare har unik spetskompetens inom sitt område, och arbetar tillsammans för att säkerställa att läkemedlen som produceras håller högsta kvalitet.

Harald ansvarar för de mikrobiologiska analyserna av AstraZenecas så kallade ”icke sterila produkter”, som exempelvis tabletter, inhalatorer, råvaror och processlösningar. I sitt dagliga arbete leder han en grupp på 12 medarbetare. Arbetsuppgifterna består av att planera laboratorieverksamheten, både på kort och lång sikt. Han ansvarar för att godkänna avvikelserutredningar, se till att laboratoriet efterföljer regelverk som kontrollerar tillverkningen av läkemedel i Sverige och internationellt, vilket också inspekteras regelbundet av Läkemedelsverket och andra länders myndigheter. En annan del av arbetet innefattar validering av nya instrument på laboratoriet. Harald ingår också i vårt globala nätverk, där erfarenheter men också nya metoder och instrument diskuteras, så att de sedan kan lanseras på AstraZenecas olika anläggningar världen över.

 
PromoMats: SE-5763-11-19_AZ