Ledande inom hållbarhet

Titta gärna på filmen för att lära dig mer

Vad gör ett företag till en ledare? Att vara det största, bäst presterande eller mest välkända? På AstraZeneca har vi en tätposition inom hälsa. Genom våra banbrytande läkemedel, investeringar och partnerskap berör vi miljontals människors liv: patienter och deras familjer, våra medarbetare och många olika slags intressenter i de samhällen där vi arbetar och lever. 

Vi har definierat en hållbarhetsstrategi som byggts på tre pelare: tillgång till hälso- och sjukvård, en frisk planet och friskare människor genom miljöskydd och en etisk företagskultur som påverkar vårt samhälle positivt på ett transparent sätt. Vår definiti av att vara Ledande inom hållbarhet handlar om hur vi använder vår kompetens för att göra största möjliga skillnad för samhället – genom att fokusera på hälsa.

På AstraZeneca har vi tagit fasta på kopplingen mellan en hälsosam miljö och människors hälsa och tror att vårt förvaltarskap av miljön förhindrar sjukdom och även skyddar planeten åt framtida generationer. I allt vi gör leds vi av vetenskap. Forskningen om klimatförändringarna visar alarmerande resultat och ger allt starkare bevis för att det finns kopplingar mellan miljöförändringar och skadliga effekter på hälsan.

Vi minskar vår miljöpåverkan genom att ha ett vetenskapligt förhållningssätt till miljöskydd och sätter upp mål som har sin grund i vetenskapen. Våra mål för minskning av växthusgasutsläpp har godkänts av Science Based Targets Initiative som överensstämmande med de nivåer som behövs för att uppfylla målen för Paris-avtalet. I maj 2019 mottog vi en bekräftelse på att våra Scope-mål 1 och 2 stämmer överens med de minskningar som behövs för att hålla uppvärmningen på 1,5 grader Celsius, det mest ambitiösa målet i Paris-avtalet, och vårt Scope-mål 3 ligger i linje med aktuell bästa praxis.Återvinning på AstraZeneca 


AstraZeneca agerar i linje med kopplingarna mellan miljön och hälsan och den påverkan våra egna aktiviteter dagligen har på jordklotet. I vår affärsstrategi återfinns hållbarhet som en central del och våra beslut testas mot hållbarhetskriterium som exempelvis tillgång till hälso- och sjukvård. Vi är även engagerade i Growth Through Innovation och vi avser att fördubbla vår företagsstorlek utan att öka vårt driftmässiga koldioxidavtryck. Detta genom program och initiativ som grundats på vetenskap och partnerskap.

Promomats: SE-5351-08-19-AZEl-cyklar på AstraZeneca