Interaktiva patientupplevelser i klinisk forskning

Föreställ dig en framtid där det är lika enkelt att hitta och delta i en klinisk studie som det är att handla i de bästa nätbutikerna i dag. Där deltagandet friktionsfritt flyter in i rutinbesöken på vårdcentralen och vardagen, och där de flesta - för att inte säga alla - nödvändiga besök och kontroller hanteras bekvämt hemifrån.

 

Och eftersom rekryteringen går smidigt och snabbt, och insamlade data är kliniskt validerade för godkännande enligt regelverket, blir processen att ta fram livsförändrande mediciner till de patienter som behöver dem betydligt snabbare.

Den visionen är dock fortfarande en bra bit bort. För patienterna krävs det ofta en hel del ansträngning, kostnader och olägenheter för att delta i kliniska studier, vilket bidrar till lågt deltagande och stort bortfall.

Digital teknik har revolutionerat många andra områden av våra liv, gjort det enklare att uträtta bankärenden, resa, handla, till och med skaffa en försäkring. Vår ambition är att göra kliniska studier till en lika smidig och bekväm upplevelse för deltagarna. Vi vill använda den bästa tillgängliga tekniken för att stötta patienterna under hela studien, förse dem med den information de behöver och efterfrågar, i rätt tid, och lotsa dem till nästa relevanta åtgärd.
 

Börja med patienterna

Att leverera smidiga patientupplevelser med digital teknik i klinisk forskning börjar med en djup förståelse för patientens historia och behov.

Vi har bedrivit forskning i studier med patienter för att ta reda på vad de tycker om de processer och rutiner som ingår i studierna, och har identifierat de viktigaste momenten, samt hur de kan göras enklare och snabbare.

För att uppnå det måste man ge varje patient information, på rätt plats och i rätt tid, med tydligt stöd och fördjupningar om patienten skulle behöva det.

Ett exempel där digital teknik kan ge en bättre patientupplevelse är informerat samtycke, en hörnsten för deltagande i varje klinisk studie. Onlineverktyg kan ge stegvis, skräddarsydd information för tilltänkta deltagare i en takt som passar dem, snarare än mängder med text som man ögnar igenom och klickar bort eller tjocka pappersdokument. Vår forskning visar att digitala metoder för informerat samtycke leder till en mer engagerad upplevelse som ökar patientens förståelse för en studie jämfört med dagens standardmetod att dela ut dokument.

Undersökningar som baseras på digital teknik ger också större möjligheter att på ett enkelt sätt erbjuda information, samt stötta där det behövs både under och efter studien. Det underlättar också feedback till patienterna, så att de kan förstå hur de har bidragit till att göra skillnad.

Arbeta på distans

Rutinvård för ett hälsotillstånd är redan i dag en börda för patienten, så vi bör göra allt vi kan för att inte att öka den belastningen. I idealfallet ska medverkan i en friktionsfri studie flyta ihop med rytmen i den ordinarie vården. Trots det samlas den övervägande majoriteten av data i kliniska studier in vid särskilda besök på studieklinikerna.

Kravet på fysisk medverkan begränsar deltagandet till personer som har viljan, möjligheten, ekonomin och kraften att ta sig dit. Det i sin tur har stor påverkan på den socioekonomiska, geografiska och etniska mångfalden bland deltagarna och därmed den patientdata som samlas in.

För att komma åt det utvärderar vi om varje test och mätning verkligen är nödvändig, och i så fall om de kan passas in i rutinmässiga hälsobesök eller ske hemifrån. Som ett exempel på hur det skulle kunna fungera i verkligheten har vi nyligen gått igenom fler än 90 undersökningsprotokoll och funnit att upp till 70 procent av de insamlade uppgifterna hade kunnat tas in på distans.

Den ökande tillgången till digitala enheter för att själv följa upp sin hälsa, accessoarer, mobilappar och tester - som har vuxit ännu mer under Covid-19-pandemin - kan minska bördan för patienterna, undanröja hinder för deltagande och öka mångfald och geografisk spridning hos försökspersoner, samtidigt som det bidrar till att förbättra utfallet för patienterna.

Även om digitala övervakningsverktyg på distans möjliggör insamling av data som är betydligt mer omfattande, mer konkret och mer i realtid än vad som är möjligt vid glesa, personliga besök på kliniken, så är det viktigt att data som genereras av dessa enheter är kliniskt validerade och i slutändan uppfyller kraven på godkännande enligt regelverket. Det är precis lika viktigt att användning av hälsovård på distans, accessoarer och mobilappar inte ökar komplexiteten för patienter och vårdgivare, och att patienterna har möjlighet att vara flexibla och kunna välja hur de vill delta i undersökningen.
 

Partnerskap för framgång

För att vår vision om friktionsfria studier ska bli verklighet är det nödvändigt att ligga i framkant inom teknisk innovation. Med tanke på de enorma investeringarna i digital hälsoteknik och det växande antalet teknikföretag kan det vara en utmaning att hitta rätt teknikpartner. Det är också lätt att bli alltför fokuserad på tekniken och glömma bort det som är viktigast - att förbättra utfallet för patienterna.

Det är därför det är så viktigt att väga in synpunkter direkt från patienterna och kartlägga patientens resa från början till slut. Det gäller alla som är inblandade i en undersökning - läkare, personal på kliniken, patienter och vårdgivare.

Vi tillämpar ett designtänkande för att definiera problemen - eller ”friktionspunkterna” - utveckla och testa vår hypotes, sedan överblicka det tekniska landskapet för att identifiera rätt lösningar.

Med den snabba innovation vi ser dagligen sonderar vi ständigt det tekniska ekosystemet, vilket vi låter vårt globala team ta del av. Hälsovårdslandskapet varierar, vilket innebär att vi behöver partners i olika delar av världen. Vår ambition är göra det enkelt för patienterna att delta i studierna, oavsett vilket land de bor i.
 

En win-win-situation

En god patientupplevelse bör anpassas till varje individs livsstil, teknikvana och tillgång till hälso- och sjukvård. Ur ett patientperspektiv bör medverkan i en klinisk studie upplevas som en sömlös del av patientens regelbundna medicinska vård och dagliga omvårdnad snarare än en extra pålaga. Det är så vi möter patienterna där de är och genom digital teknik förändrar bilden av dagens hinder för deltagande.

Kliniska studier är dyra och tar oftast lång tid att genomföra, främst beroende på den långa rekryteringsfasen och bortfallet av deltagare. Att angripa dessa utmaningar genom bättre patientupplevelser som möjliggjorts av digital teknik kommer att göra en betydelsefull skillnad och kan påskynda processen att få fram nya mediciner som förändrar livet för patienter.

 

SE-9551-10-21-AZ


Cristina Duran 

Chief Digital Health Officer, R&D

Vi arbetar för en framtid där hälsovård är ännu mer människocentrerad, med patienter som involveras i forskningen som ett alternativ inom hälso- och sjukvårdens ekosystem. Att ändra fokus på klinisk forskning så att den centreras till patientupplevelsen kräver ett nytt tankesätt kring hur vi lägger upp och genomför undersökningar. Om vi gör det har vi ett gyllene tillfälle att knyta ihop livsförändrande behandlingar och medicinsk expertis med de människor som behöver dem.


Författare:

bild

Thomas Sutton Senior Director of Experience Design, Digital Health R&D

bild

Richard Dearden Head of Artificial Intelligence, Digital Health R&D

bild

Sean Connolly Head of Information Technology, Drug Development & Digital Health