AstraZeneca samarbetar med Världsnaturfonden för hållbar vattenförvaltning

I samband med ”Earth Day 2020” har AstraZeneca ingått ett nytt samarbete med Världsnaturfonden WWF i Sverige. Under ett års tid kommer vi tillsammans med WWF att identifiera möjligheter att förbättra vår strategi för vattenförvaltning och delta i projekt för att värna vattendrag i de områden AstraZeneca verkar.
 

WWF och AstraZeneca har ett gemensamt engagemang för att bättre ta hand om våra naturresurser. Sötvatten är viktigt för den biologiska mångfalden, vilket är kärnan i WWF:s uppdrag. AstraZeneca strävar efter att förbättra människors hälsa, och rent och rikligt vatten är en grundläggande förutsättning för vårt välbefinnande. Tillsammans med vattenexperter på WWF kommer AstraZeneca att analysera existerande vattenrisker för att stärka WWF:s globala vattenförvaltnings-program ”Vattenriskfiltret” (WWF´s Water Risk Filter).

AstraZenecas ambition på längre sikt är att implementera vetenskapliga åtgärder för vattenförvaltning. Genom att utveckla en global metod för vårt arbete vill vi leda vägen för vattenförvaltning inom läkemedelsindustrin. Denna process kommer att säkerställa att vi på ett meningsfullt sätt bidrar till en hållbar förvaltning av våra vattenresurser.

AstraZeneca och Världsnaturfonden WWF kommer att använda årets samarbete för att utveckla rekommendationer för ett fortsatt strategiskt globalt partnerskap mellan WWF och AstraZeneca efter 2020.

Om vattenförvaltning på AstraZeneca

Vattenförvaltning är ett av fokusområdena AstraZenecas miljöskydd, och vi gör löpande utvärderingar av vattenanvändningen på våra större tillverkningsanläggningar. Dessa utvärderingar har resulterat i implementering av vatten-besparande åtgärder och mål för att upprätthålla samma nivå av vattenanvändning mellan år 2015 och 2025. Partnerskapet med WWF syftar till att utvärdera dessa mål, och ge rekommendationer om hur AstraZeneca kan arbeta för att rätt insatser görs på rätt platser och vid rätt tillfälle. AstraZeneca kommer även att bibehålla en noggrann kontroll av utsläpp av våra läkemedelssubstanser i avloppsvatten och förebygga ytterligare påverkan på vattnet från patienters användning av läkemedel. AstraZeneca är det enda företaget med publicerade mål över utsläppsgränser som är verifierade, och var det första företaget som publicerade uppgifter om miljöriskbedömning (ERA) på sin webbplats. AstraZeneca är också det enda företaget med en publicerad strategi för ekofarmakovigilans (EPV). År 2019 uppmärksammades AstraZeneca på CDP:s ranking för god vattenförvaltning och anpassning till klimatförändringar för fjärde året i rad.


För mer information om AstraZenecas åtgärder för vattenförvaltning och minskad påverkan från läkemedel i miljön, läs gärna vår Globala Hållbarhetsrapport för 2019.

Om Världsnaturfonden WWF

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: Bevara världens biologiska mångfald, verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt och minska föroreningar och ohållbar konsumtion.

Om ”Earth Day”

Temat för Earth Day 2020 är klimatåtgärder. Lagom till dagens 50-årsjubileum uppmärksammas den enorma utmaningen - men även de stora möjligheterna - med åtgärder för klimatförändringar.

AstraZeneca vet att klimatförändringar utgör en av de största utmaningarna för oss människor och vår planet. Tillgång till vatten är en fråga som är nära kopplad till den pågående klimatkrisen, där effekterna av klimatförändringar kan skapa ökad torka och översvämningar. AstraZeneca är redan anslutna till initiativet Science Based Targets Initiative mot klimatförändringar, och har nyligen lanserat ”Ambition Zero Carbon”: ett ambitiöst program för att eliminera koldioxidutsläppen från den globala verksamheten till 2025 och säkerställa att hela värdekedjan är koldioxidnegativ till 2030.
 

SE-6611-40-20-AZ