Young Health Programme

Uppskattningsvis 38 miljoner människor dör varje år av icke smittsamma sjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och diabetes. I de flesta regioner har icke smittsamma sjukdomar blivit den ledande orsaken till dödsfall och handikapp, och antalet dödsfall ökar, i synnerhet i låg- och medelinkomstländer.

AstraZenecas Young Health Programme (YHP) lanserades 2010. Med ett unikt fokus på unga vill vi förebygga de vanligaste icke smittsamma sjukdomarna som diabetes typ 2, cancer, hjärtsjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna.

 

Young Health Programme - ett globalt projekt

I vårt arbete med Young Health Programme samarbetar vi med över 30 expertorganisationer världen över. Vi kombinerar lokalt fältarbete med forskning och opinionsbildning för att nå ut till alla de unga som programmet riktar sig till. Young Health Programmen fokuserar på riskbeteenden hos unga som kan leda till icke smittsamma sjukdomar i vuxen ålder, såsom tobaksanvändning, alkoholmissbruk och ohälsosamma matvanor. Ett särskilt fokus lägger vi på att hjälpa marginaliserade ungdomar.

Sedan starten 2010 har Young Health Programme nått ut till över 1,4 miljoner ungdomar i 20 länder, på fem kontinenter. Vi har också uppnått målsättningen för vårt deltagande i Clinton Global Initiative Commitment to Action, där vi ville att 500 000 ungdomar direkt och indirekt skulle nås av information om hur man kan förebygga icke smittsamma sjukdomar.

För att säkerställa att Young Health Programme:s aktiviteter har en långsiktig inverkan i de områden de implementeras, har flera åtgärder vidtagits. Över 14 000 ungdomar har exempelvis utbildats i att sprida information om hälsa till vänner, bekanta och människor i deras omgivning. Dessutom har över 12 000 lokala vårdgivare utbildats om barns och ungas hälsa.

Läs gärna mer på projektets egna hemsida här. 

Ungdomars psykiska hälsa – vårt fokus i Sverige

I Sverige är det relativt vanligt med psykiska besvär under tonåren. Ungdomar beskriver symtom som stress, oro, ångest, sömnbesvär och nedstämdhet och det har också skett en ökning av psykisk ohälsa hos unga människor. Trots detta är det fortfarande ett underfinansierat och delvis outforskat område. Även om det finns en hel del information om hur tonårshjärnan fungerar, är utmaningen att sprida denna kunskap till samhället. Syftet är att kunna ge unga människor och de som stödjer dem (inklusive deras familjer och skolor) ökad förståelse om den mentala hälsans utveckling, psykiska hälsans förutsättningar samt lösningar på psykisk ohälsa.

Den svenska delen av Young Health Programme fokuserar på att förbättra den mentala hälsan och det känslomässiga välbefinnandet bland ungdomar. Det gör vi genom att fokusera resurserna för vårt samhällsstöd mot detta område genom samarbeten med ideella organisationer för en förbättrad ungdomshälsa.

Vad vill vi uppnå med programmet?

·       Genom kommunikation om den psykiska hälsan vill vi öka medvetenheten bland unga människor, deras föräldrar och yrkesverksamma som arbetar med detta område

·       Ge direkt stöd genom volontärarbete

·       Vara en del av dialogen om den psykiska hälsan i samhället

Vilka aktiviteter pågår lokalt för att uppnå detta?

·       Vi har producerat en film om tonårshjärnan, "Grymt Fett", som finns tillgänglig i svenska skolor

·       Möjligheten för AstraZenecas anställda att engagera sig i frivillighetsarbete för att hjälpa ideella organisationer med fokus på ungdomar

·       Samarbeta med olika ideella organisationer som fokuserar på ungas psykiska hälsa

Lokala samarbetspartners

Mentor

Mentor Sverige är en ideell organisation som har till ändamål att förebygga våld och droganvändning bland ungdomar i Sverige. Organisationen ger ungdomar en mentor, en extra vuxen, under ett år samt samarbetar med skolor där de ger elever inspiration och motivation. Mentor samarbetar med den internationella organisationen Mentor Foundation som har kontor i sju länder. AstraZeneca har pågående mentor program med AstraZeneca medarbetare och tonåringar bland annat matte mentor, jobb mentor samt föräldrakurser för medarbetare.

Mer information om Mentor finns på organisationens hemsida www.mentor.se

Volontärbyrån

Volontärbyrån är en ideell organisation som förmedlar kontakt mellan volontärer och ideella organisationer som behöver hjälp. Volontärbyrån har funnits sedan 2002 och de utbildar frivilligorganisationer i volontärsamordning. AstraZeneca har samarbetat med Volontärbyrån sedan 2011 och hittills har våra medarbetare bidragit med 2200 volontärtimmar i Sverige.

Mer information om Volontärbyrån finns på organisationens hemsida www.volontarbyran.org

BRIS

BRIS är en ideell organisation som grundades 1971 som arbetar för barnens rätt i samhället. BRIS ska bistå utsatta barn och unga med råd och stöd, samt underlätta för denna grupp att föra en dialog med vuxna. Målet för BRIS verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Detta sker med FN:s konvention om Barnets rättigheter (Barnkonventionen) som riktmärke. AstraZeneca har ett treårigt samarbetsprojekt med BRIS där BRIS granskar 1500 kontakter om psykisk ohälsa. Granskningen av BRIS kontakter analyseras och sammanställs i en rapport.

Mer information om BRIS finns på organisationens hemsida www.bris.se

SOS Barnbyar

Sedan 2005 har AstraZeneca i Sverige lämnat bidrag till SOS Barnbyar som bland annat har gått till; uppbyggnaden och driften av tre familjehus i Ukraina och ett i Centralafrikanska Republiken, uppbyggnaden och driften av två fullt utrustade medicinkliniker, en i Centralafrikanska republiken och en i Burundi. För oss är det viktigt att vi agerar som ett ansvarsfullt företag och vi fokuserar våra samhällsinsatser på att främja och förbättra ungas hälsa världen över. 

2016-12-12 Donation till SOS barnbyar – en julklapp till våra medarbetare
SE-1672-04-17-AZ