Nya studier av ticagrelor ger fördjupad förståelse av dess verkan i kroppen

onsdag, 18 november 2009

Pressmeddelande

ONSET/OFFSET- och RESPOND-studierna har undersökt tid till insättning och utsättning av den trombocythämmande effekten hos ticagrelor.

AstraZeneca presenterade idag resultaten från fas 2-studierna ONSET/OFFSET och RESPOND gällande ticagrelor vid American Heart Associations (AHA) årliga vetenskapliga möte i Orlando, Florida.1,2 Resultaten från ONSET/OFFSET publicerades samtidigt i den medicinska tidskriften Circulation.

Det är trombocyterna som sätter igång bildningen av blodproppar genom att klibba ihop sig (bilda aggregat). En hämning av trombocyternas aggregationsförmåga (IPA, inhibition of platelet aggregation) minskar risken för uppkomst av blodproppar.

Data från ONSET/OFFSET visade att behandling med ticagrelor i förhållande till klopidogrel gav en tidigare insättning av den trombocythämmande effekten (41% IPA mot 8% efter 30 minuter; p<0,0001), en starkare hämning av trombocytaggregeringen som kvarstod under fasen med underhållsbehandling, (p<0,0001 under samtliga faser) och en snabbare utsättningseffekt för IPA för patienter med stabil kranskärlssjukdom (CAD) som behandlas med acetylsalicylsyra.

Dessa resultat uppnåddes med en laddningsdos av ticagrelor på 180 mg, följt av 90 mg två gånger dagligen, samma dos som i PLATO-studien (A Study of Platelet Inhibition and Patient Outcomes), vilket jämfördes med klopidogrel med en laddningsdos på 600 mg följt av 75 mg en gång dagligen.1

Huvudresultat:1

  • Ticagrelor gav större IPA än klopidogrel vid tidpunkterna 1/2, 1, 2, 4, 8 och 24 timmar efter laddningsdosen, och efter 6 veckors behandling (p<0,0001 för samtliga tidpunkter).
  • 2 timmar efter laddningsdosen hade en större andel av patienterna uppnått >50% IPA (98% mot 31%, p<0,0001) och 70% IPA (90% mot 16%, p<0,0001) i ticagrelorgruppen jämfört med klopidogrelgruppen.
  • Minskningen av IPA-effekten efter utsättning skedde snabbare för ticagrelor än för klopidogrel (nedgång från 4 till 72 timmar, IPA(%)/timme): -1,037 mot -0,482, p<0,0001). 24 timmar efter sista dosen hade medelvärdet för IPA sjunkit till 58% för ticagrelor mot 52% för klopidogrel (ej statistiskt säkerställd skillnad). Denna nivå på IPA vid behandling med ticagrelor är likvärdig med de nivåer patienter uppnådde vid underhållsbehandling med klopidogrel under studien.
  • IPA för ticagrelor låg på samma nivå dag 3 efter sista dosen som för klopidogrel dag 5 efter sista dosen.

I fas 2-studien RESPOND mättes den trombocythämmande effekten hos ticagrelor vid behandling både av patienter som svarat på klopidogrel och patienter som inte svarat på klopidogrel. I studien deltog 98 patienter med stabil kranskärlssjukdom.

För de patienter som svarat på klopidogrelbehandling gav en övergång från klopidogrel till ticagrelor en genomsnittlig ökning av IPA på 26%, medan en övergång från ticagrelor till klopidogrel gav en genomsnittlig minskning av IPA på 24%, vilket indikerar att patienter kan överföras från klopidogrel till ticagrelor utan något avbrott i den trombocythämmande effekten.

För de patienter som inte svarat på klopidogrelbehandling (s.k. non-responders) utgjordes det primära effektmåttet av skillnaden av andelen patienter i ticagrelorgruppen jämfört med klopidogrelgruppen som uppnådde en slutlig IPA på >10%. Detta mått var inte statistiskt säkerställt. Förklaringen till detta bedöms vara att en större andel än förväntat av non-responders på klopidogrel visade sig svara på behandling efter 14 dagar. På IPA-nivåerna >30% respektive >50% förelåg dock signifikant skillnad med p-värde <0,001. Ytterligare analyser visade att IPA-effekten för ticagrelor vid steady state (dag 14) genomgående var större än för klopidogrel. p-värdena var <0,05 för samtliga mätningar. Resultaten från RESPOND-studien visade att det är svårt att avgöra vilka patienter som svarar på klopidogrel, eftersom behandlingsresultatet varierar kraftigt.

-Vid akut kranskärlssjukdom är det önskvärt att få en snabb och varaktig hämning av trombocyternas aggregering, eftersom patienterna löper störst risk för ytterligare blodproppar under tiden närmast efter uppkomsten av de första symtomen, sade dr Paul A. Gurbel, Director of the Sinai Center for Thrombosis Research, Baltimore, Maryland, huvudprövare för både ONSET/OFFSET och RESPOND. De data som nu presenteras ökar kunskapen om hur ticagrelor fungerar, och hur medlet påverkar trombocyterna i kroppen.

Kontaktpersoner media:

Kristian Sjöholm, PR-ansvarig, hjärta/kärl tel: 08-553 23135 mob: 073-335 14 26
Leif Lohm, medicinskt ansvarig, hjärta/kärl, mob: 070-6016814

 

Bakgrundsinformation
Om studien ONSET/OFFSET1

Studien ONSET/OFFSET är en randomiserad dubbelblind multicenterstudie med parallella grupper, omfattande patienter med stabil kranskärlssjukdom (CAD) som behandlades med acetylsalicylsyra. Studien var upplagd för att mäta hur snabbt den trombocythämmande effekten satte in respektive upphörde vid behandling med ticagrelor respektive klopidogrel av patienter med stabil CAD. 123 patienter med stabil CAD som stod på acetylsalicylsyra behandlades med antingen ticagrelor (laddningsdos 180 mg, därefter 90 mg två gånger dagligen (n=57)), klopidogrel (laddningsdos 600 mg, därefter 75 mg en gång dagligen (n=54)) eller placebo (n=12) under sex veckor. Den sammanlagda studietiden för varje patient var omkring 10 veckor.

Om studien RESPOND2

Studien RESPOND var en randomiserad, internationell multicenterstudie i fas 2, utformad för att bedöma effekten av ticagrelor på patienter med stabil CAD (n=98) som antingen svarat eller inte svarat på behandling med klopidogrel. I en tvåvägs crossoverdesign fick patienter som inte svarat (n=41) respektive svarat (n=57) på klopidogrel antingen klopidogrel (600 mg laddningsdos, sedan 75 mg en gång dagligen) eller ticagrelor (180 mg laddningsdos, sedan 90 mg två gånger dagligen) i 14 dagar under period ett. Under period två bytte alla som från början inte svarat på klopidogrel preparat, medan hälften av de som svarat på klopidogrel fortsatte med samma preparat och den andra hälften bytte. Målet för studien var att mäta den trombocythämmande effekten av ticagrelor på patienter som svarat respektive inte svarat på klopidogrel, och se hur effekten ändrades vid byte av preparat.

Om ticagrelor

Ticagrelor är ett läkemedel under utveckling för hämning av trombocyternas aggregering vid akut kranskärlssjukdom (ACS) och är det första i en ny kemisk klass, CPTP (cyklopentyltriazolopyrimidiner). Ticagrelor skiljer sig kemiskt från tienopyridinerna, exempelvis klopidogrel och prasugrel.

AstraZeneca har föreslagit produktnamnet Brilinta™. Om namnet godkänns av FDA och EMEA kommer det att bli varumärket för ticagrelor. Brilinta är ett varumärke som ägs av AstraZeneca-gruppen.

1. Gurbel P et al, Randomised Double-Blind Study to Assess the Onset and Offset of the Antiplatelet Effects of Ticagrelor versus Clopidogrel in Patients with Stable Coronary Artery Disease. Presentation at AHA 2009. Final Program Number TBC.
2. Gurbel P et al, The Effect of Ticagrelor in Stable Coronary Artery Disease Patients Nonresponsive to Clopidogrel: The RESPOND Study. Presentation at AHA 2009. Final Program Number TBC.

Aktiekursen

London
39.58 GBP
New York
29.48 USD
Stockholm
487.60 SEK

At 25-5-2016 04:06 GMT